Hoppa till innehåll

Ändringar i tullkvoter för jordbruksprodukter

Utgivningsdatum 15.6.2021 13.42
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen har utfärdat genomförandeförordning (EU) 2021/760 (publicerad i EUT L 162/10.5.2021), som gäller tullkvoter för jordbruksprodukter. Genom förordningen ändras tidigare förordningar (EU) 2020/1988 och (EU) 2020/761 och upphävs förordning (EU) 2020/991.

I detta meddelande behandlas ändringarna till förordning (EU) 2020/1988 som innehåller bestämmelser om förvaltning av tullkvoter för jordbruksprodukter i kronologisk ordning efter datum för godtagande av tulldeklarationer. Genom den nya genomförandeförordningen förtydligas vissa bestämmelser. Vissa huvudkvoter för smör och kalvkött slopas och de berörda delkvoterna förvaltas som tullkvoter. Därtill införlivas tabellen över tullkvoten med löpnummer 09.0141 med alla andra löpnummer som reglerar de produkter som förtecknas i produktbeskrivningen av kvoten. Ändringarna tillämpas från början av pågående tullkvotperioder.

Ändringar som gjorts i förordning (EU) 2020/1988:

 • Punkt 2 i artikel 2 ersätt med följande: ”2. Artikel 53.2 b och c och 53.3 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447 ska inte tillämpas på tullkvoterna och delkvoterna med löpnummer 09.0138, 09.0139, 09.0140, 09.0141, 09.0165, 09.0166, 09.0167, 09.0168, 09.0169, 09.0142, 09.0143, 09.0161, 09.0162, 09.0163, 09.0164, 09.0146, 09.0147, 09.0148, 09.0149, 09.0150, 09.0151, 09.0152, 09.0159, 09.0160, 09.0154, 09.0155, 09.0156, 09.0157 och 09.0158.”
 • Punkt 4 i artikel 4 ersätt med följande: ”4. Om ytterligare handlingar krävs ska de uppfylla kraven i kapitel II och bilaga II till denna förordning.”
 • Punkt 5 i artikel 4 ersätt med följande: ”5. Vid behov får tullmyndigheterna dessutom kräva att deklaranten eller importören styrker produkternas ursprung i enlighet med artikel 61 i förordning (EU) nr 952/2013 eller relevanta bestämmelser i den berörda förmånsordningen.” 
 • Rubriken till artikel 13 ersätts med följande: ”Tullkvoter med löpnummer 09.0141, 09.0165, 09.0166, 09.0167, 09.0168 och 09.0169” 
 • Punkt 1 i artikel 13 ersätt med följande: ”1. För import inom tullkvoter med löpnummer 09.0141, 09.0165, 09.0166, 09.0167, 09.0168 och 09.0169 krävs uppvisande av ett ursprungsintyg.” 
 • Artikel 17 ersätts med följande: ”Förvaltning av tullkvoter med löpnummer 09.0161, 09.0162, 09.0163 och 09.0164
  Tullkvoterna med löpnummer 09.0161 och 09.0163 ska användas för ansökningar om KN-nummer ex 0202 20 30. Tullkvoterna med löpnummer 09.0162 och 09.0164 ska användas för ansökningar om KN-nummer ex 0202 30 10, ex 0202 30 50, ex 0202 30 90 och ex 0206 29 91.”
 • Rubriken till artikel 18 ersätts med följande: ”Definitioner för tullkvoterna med löpnummer 09.0161, 09.0162, 09.0163 och 09.0164” 
 • I punkt 1 i artikel 18 tas löpnumret ”09.0144” bort och i punkt 2 tas löpnumret ”09.0145” bort.
 • Rubriken till artikel 19 ersätts med följande: ”Särskilda bestämmelser för tullkvoterna med löpnummer 09.0161, 09.0162, 09.0163 och 09.0164” 
 • I punkt 3 i artikel 19 stryks ”09.0144 och 09.0145 samt delkvoterna med löpnummer”.
 • Artikel 29 ersätts med följande: ”Tullkvoter med löpnummer 09.0159 och 09.0160 
  Tullkvoten med löpnummer 09.0159 ska användas för ansökningar om KN-nummer 0405 10. Tullkvoten med löpnummer 09.0160 ska användas för ansökningar om KN-nummer 0405 90.” 

Bilagorna I och II till förordning (EG) nr 2020/1988 ändras i enlighet med bilaga II till genomförandeförordning (EU) 2021/760.

Mera information: 
Tullkvoter 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi
 

Meddelanden om förmånsbehandling