Hyppää sisältöön

Muutoksia maataloustuotteiden tariffikiintiöihin

15.6.2021 13.42
Tiedote

Euroopan komissio on antanut täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/760 (julkaistu EUVL L 162/ 10.5.2021), joka koskee maataloustuotteiden tariffikiintiöitä. Asetuksella muutetaan aiempia asetuksia (EU) 2020/1988 ja (EU) 2020/761 ja kumotaan asetus (EU) 2020/991.

Tässä tiedotteessa kerrotaan muutoksista asetukseen (EU) 2020/1988, jossa säädetään maataloustuotteiden tariffikiintiöiden hallinnoinnista tulli-ilmoitusten vastaanottamispäivän mukaisessa aikajärjestyksessä. Uudella täytäntöönpanoasetuksella selkiytetään eräitä säännöksiä. Eräät voin ja vasikanlihan pääkiintiöt poistetaan ja osakiintiöitä hallinnoidaan tariffikiintiöinä. Lisäksi järjestysnumerolla 09.0141 avatun tariffikiintiön taulukko lisätään kaikkien niiden muiden järjestysnumeroiden yhteyteen, jotka kattavat tämän tariffikiintiön tuotekuvauksessa mainitut tuotteet. Muutoksia sovelletaan meneillään olevien tariffikiintiökausien alusta alkaen.

Asetukseen (EU) 2020/1988 tehdyt muutokset:

 • 2. artiklan 2. kohta korvataan seuraavasti: ”2. Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 53 artiklan 2 kohdan b ja c alakohtaa sekä 53 artiklan 3 kohtaa ei sovelleta tariffikiintiöihin ja osatariffikiintiöihin, joiden järjestysnumerot ovat 09.0138, 09.0139, 09.0140, 09.0141, 09.0165, 09.0166, 09.0167, 09.0168, 09.0169, 09.0142, 09.0143, 09.0161, 09.0162, 09.0163, 09.0164, 09.0146, 09.0147, 09.0148, 09.0149, 09.0150, 09.0151, 09.0152, 09.0159, 09.0160, 09.0154, 09.0155, 09.0156, 09.0157 ja 09.0158.” 
 • 4. artiklan 4. kohta korvataan seuraavasti: ”4. Jos vaaditaan muita asiakirjoja, niiden on oltava tämän asetuksen II luvussa ja liitteessä II vahvistettujen vaatimusten mukaisia.”
 • 4. artiklan 5. kohta korvataan seuraavasti: ”5. Tulliviranomaiset voivat tarvittaessa vaatia ilmoittajaa tai tuojaa todistamaan tuotteiden alkuperän asetuksen (EU) N:o 952/2013 61 artiklan tai asianomaisen kauppajärjestelyn asiaankuuluvien määräysten mukaisesti.” 
 • 13. artiklan otsikko korvataan seuraavasti: ”13 artikla Järjestysnumeroilla 09.0141, 09.0165, 09.0166, 09.0167, 09.0168 ja 09.0169 avatut tariffikiintiöt” 
 • 13. artiklan 1. kohta korvataan seuraavasti: ”1. Tariffikiintiöissä, joiden järjestysnumerot ovat 09.0141, 09.0165, 09.0166, 09.0167, 09.0168 ja 09.0169, tapahtuva tuonti edellyttää alkuperätodistuksen esittämistä.” 
 • 17. artikla korvataan seuraavasti: ”17 artikla Järjestysnumeroilla 09.0161, 09.0162, 09.0163 ja 09.0164 avattujen tariffikiintiöiden hallinnointi
  Tariffikiintiöitä, joiden järjestysnumerot ovat 09.0161 ja 09.0163, käytetään CN-koodia ex 0202 20 30 koskevissa hakemuksissa; tariffikiintiöitä, joiden järjestysnumerot ovat 09.0162 ja 09.0164, käytetään CN-koodeja ex 0202 30 10, ex 0202 30 50, ex 0202 30 90 ja ex 0206 29 91 koskevissa hakemuksissa.”
 • 18. artiklan otsikko korvataan seuraavasti: ”18 artikla Järjestysnumeroilla 09.0161, 09.0162, 09.0163 ja 09.0164 avattujen tariffikiintiöiden määritelmät” 
 • 18. artiklan 1. kohdasta poistetaan järjestysnumero ”09.0144” ja 2 kohdasta poistetaan järjestysnumero ”09.0145”
 • 19. artiklan otsikko korvataan seuraavasti: ”19 artikla Järjestysnumeroilla 09.0161, 09.0162, 09.0163 ja 09.0164 avattuja tariffikiintiöitä koskevat erityissäännökset” 
 • 19. artiklan 3. kohdasta poistetaan ilmaisu ”09.0144 ja 09.0145 avatuissa tariffikiintiössä sekä järjestysnumeroilla” ja korvataan sana ”osatariffikiintiöissä” sanalla ”tariffikiintiöissä”
 • 29. artikla korvataan seuraavasti: ”29 artikla Järjestysnumeroilla 09.0159 ja 09.0160 avatut tariffikiintiöt
  Tariffikiintiötä, jonka järjestysnumero on 09.0159, käytetään CN-koodia 0405 10 koskevissa hakemuksissa; tariffikiintiötä, jonka järjestysnumero on 09.0160, käytetään CN-koodia 0405 90 koskevissa hakemuksissa.” 

Asetuksen (EU) 2020/1988 liitteet I ja II muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/760 liitteen II mukaisesti.

Lisätietoja:
Tariffikiintiöt
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Etuuskohtelutiedotteet