Hoppa till innehåll

Tullen hittade förbjuden etylenoxid i flera livsmedel

13.9.2021 8.30
Pressmeddelande

Tullen har vid sin livsmedelstillsyn hittat etylenoxid i flera livsmedel sedan slutet av förra året. Observationerna av detta hälsofarliga ämne ökade i EU-området år 2020, varefter Tullen började övervaka halterna i importerade livsmedel. Vid övervakningen har etylenoxid hittats i fem partier frön och nötprodukter. I framtiden effektiveras övervakningen ytterligare när Tullaboratoriets egen undersökningsmetod blir färdig.

Av de livsmedelsprover som Tullen undersökte i slutet av år 2020 och år 2021 hittades etylenoxid i fem prover. Etylenoxid är ett hälsofarligt växtskyddsmedel som är förbjudet i EU.

– Etylenoxid hittades i sesamfrön, nötprodukter som innehöll sesamfrön och i ekologiskt psylliumpulver. Fastän antalet fynd i förhållande till de övervakade produktpartierna inte är särskilt stor, visar fynden att det är viktigt med övervakning, berättar Tullens produktsäkerhetschef Jonna Neffling.

Svarta sesamfrön i ett undersökningskärl.
Etylenoxid hittades vid Tullens övervakning i bl.a. sesamfrön.

Etylenoxid borde inte alls förekomma i livsmedel eftersom den kan orsaka allvarliga hälsoskador i långvarig användning. Etylenoxid har klassificerats som ett cancerframkallande, mutagent och reproduktionstoxiskt ämne. I vissa delar av världen används etylenoxid emellertid som växtskyddsmedel t.ex. vid sterilisering av frön och kryddor. I EU är användningen av ämnet för detta ändamål förbjuden.

En del av de livsmedel som Tullen övervakat hade sitt ursprung i EU-området, en del utanför EU. Tullen har hittills undersökt etylenoxidhalter i 30 olika produktpartier. Övervakningen har riktats bl.a. enligt observationer som gjorts i andra EU-länder.

Ökat antal observationer oroar i EU sedan i fjol

På hösten 2020 upptäcktes i flera EU-länder oroande stora halter av etylenoxid i sesamfrön som importerats från Indien. Sedermera har ämnet påträffats också i många andra livsmedel, t.ex. i kryddor och kosttillskott. I och med att upptäckterna ökat har övervakningen fått mera uppmärksamhet och analysmetoder ha utvecklats i många EU-länder.

– Tullen började övervaka etylenoxider i slutet av år 2020. Vi övervakar både livsmedel som förtullats från länder utanför EU och livsmedel som kommit från EU. Livsmedlen väljs för kontroll på basis av riskanalys. Övervakningen sker inom ramen för den vanliga livsmedelstillsynen, säger Neffling.

Tullens övervakning av etylenoxid effektiveras i framtiden när Tullaboratoriets egen undersökningsmetod som håller på att utvecklas blir färdig.

– Etylenoxid har undersökts vid Tullaboratoriet även tidigare men när övervakningsbehovet minskade avstod man från undersökningarna för cirka tjugo år sedan. De senaste fynden visar att övervakning igen behövs. I och med vår egen metod kan vi effektivera övervakningen ytterligare. Detta skapar allt bättre möjligheter att främja livsmedelssäkerheten och att hindra skadliga ämnen från att hamna på konsumenters tallrikar, konstaterar direktören för tullaboratoriet Pirjo Sainio.

Läs mer:

Tullens övervakning av livsmedel och konsumtionsvaror

Produktsäkerhetsundersökning av livsmedel vid Tullaboratoriet

Information om etylenoxid finns på Livsmedelsverkets webbplats

Pressmeddelande