Tullens övervakning av livsmedel och konsumtionsvaror

Tullen övervakar enligt sin provtagningsplan att importerade icke-animaliska livsmedel och vissa bruks- och konsumtionsvaror är säkra och föreskriftsenliga. Tullen övervakar också en del så kallade kombinationslivsmedel, som innehåller produkter av både vegetabiliskt ursprung och bearbetade produkter av animaliskt ursprung. Tullens behörighet grundar sig på livsmedelslagen, konsumentsäkerhetslagen, lagen om kosmetiska produkter och kemikalielagen. Kontrollproverna undersöks vid Tullaboratoriet. Rapporter om resultaten skickas regelbundet till bl.a. Livsmedelsverket och EU-kommissionen.

Tullen övervakar endast kommersiell import. Livsmedlen som undersöks kan vara avsedda för privat konsumtion, för storhushåll (restauranger, storkök osv.) eller för att användas som råvaror i livsmedelsindustrin. Konsumtionsvarorna som undersöks är för sin del varor som är avsedda för privat konsumtion eller produkter som används i samband med konsumenttjänster.

Hur övervakas produkterna?

Tullen övervakar import av produkter som nämns i produktförteckningarna nedan, både i EU-intern handel och i handel med länderna utanför EU. Varor som förtullas hindras i regel från att komma ut på marknaden under den tid som laboratorieundersökningen tar. Vid övervakningen av internhandeln tillämpas begränsningar gällande fri rörlighet, dvs. ibruktagningsförbud, endast i vissa fall.

Övervakningen riktas på basis av riskbedömning in på sådana produkter och egenskaper i vilka avvikelser från föreskrifter är mest sannolika (bl.a. produkter som är föremål för EU-omfattande intensivövervakning). Se närmare i punkten Effektiverad importkontroll av livsmedel och material som kommer i kontakt med livsmedel nedan.

Varuhavaren har möjlighet att få ett motprov enligt de bestämmelser som gäller dem.

Livsmedel undersöks bl.a. beträffande tillsatsämnen, växtskyddsmedelsrester, mögeltoxiner och andra främmande ämnen samt mikrobiologisk kvalitet och genmodifiering. Vad gäller tillbehör och material som kommer i kontakt med livsmedel undersöks bl.a. tungmetaller och överföring av andra skadliga ämnen till livsmedel. I fråga om konsumtionsvaror undersöks till exempel leksakers mekaniska och kemiska egenskaper, färgämnen för textilier, ämnen som är förbjudna eller med begränsningar tillåtna i kosmetika samt tungmetallhalter i oäkta smycken. Även varningsmärkningar och andra förpackningspåskrifter på livsmedel och konsumtionsvaror undersöks.

Vad händer med varor som strider mot föreskrifterna?

Om en produkt visar sig strida mot föreskrifterna fattar Tullens produktsäkerhetsenhet ett beslut i ärendet. De förtullade varupartier som konstaterats strida mot föreskrifterna överlåts inte till fri omsättning. Aktören ansvarar för att sådana varor som strider mot föreskrifterna som kommit ut på marknaden dras tillbaka från marknaden. Livsmedelsverket och Säkerhets- och kemikalieverket Tukes ger vid behov anvisningar om detta.

Returnering av sådana varor till säljaren (hävande av köp) eller annan utförsel kan vara möjlig, på villkor som fastställs från fall till fall. Ett varuparti som strider mot föreskrifterna kan också förstöras under tullövervakning antingen på deklarantens egen begäran eller på order av myndigheten. Varupartiet kan också justeras så att det överensstämmer med föreskrifterna (t.ex. korrigering av förpackningspåskrifter). I vissa fall kan produktsäkerhetsenheten godkänna ett annat användningsändamål för partiet.

För åtgärderna behövs ett skriftligt tillstånd av Tullens produktsäkerhetsenhet, förutom för förstöring. Man ska komma överens om förstöringen med övervakningstullkontoret.

Åtgärder som planeras mot ett varuparti som konstaterats strida mot föreskrifterna ska vidtas inom ett halvår från avslagsbeslutets datum. Denna tidsfrist börjar tillämpas i början av 2018.

Obs! Livsmedelsverket ansvarar för importövervakningen av animaliska livsmedel (t.ex. kött, fisk och mjölk). De konsumtionsvaror som inte undersöks av Tullen, övervakas av marknadstillsynsmyndigheterna för ifrågavarande varors produktgrupp. Tullen bistår andra myndigheter på separat överenskommet sätt.

Beakta följande

Det är förbjudet att importera och släppa ut på marknaden livsmedelskontaktmaterial av plast som innehåller bambumjöl eller rismjöl eller andra icke godkända växtfibrer. Plastprodukter som innehåller icke godkända växtfibrer överensstämmer inte med lagstiftningen (bl.a. EU:s plastförordning 10/2011) om livsmedelskontaktmaterial. I livsmedelskontaktmaterial av plast som innehåller bambu har konstaterats överskridningar av gränsvärdet för bland annat melamin och formaldehyd. Sådana förbjudna material har använts bland annat som fyllmedel vid tillverkning av olika take away-muggar, kärl för barn och matbestick.

Läs mera på Livsmedelsverkets webbplats


Livsmedel

 • grönsaker, svampar och produkter som tillverkats av dessa
 • frukter, bär och produkter som tillverkats av dessa
 • nötter, mandlar och produkter som tillverkats av dessa
 • safter, drycker (inte de som omfattas av alkohollagen) och dryckesingredienser
 • kakao, kaffe, te och produkter som tillverkats av dessa
 • sädesslag, sädesslagsprodukter och bakverk
 • trindsäd, frön (ej utsäde) och produkter som tillverkats av dessa
 • sötsaker, choklad och andra sockerprodukter
 • kryddor och kryddprodukter
 • såser, soppor, buljonger och soppingredienser
 • matprodukter, efterrätter, snacksprodukter
 • matfetter och -oljor (icke-animaliska)
 • kosttillskott (food/dietary supplements) och nya livsmedel (novel foods)
 • barnmat, specialprodukter för idrottare, livsmedel för speciella medicinska ändamål
 • kombinationslivsmedel (endast om produkten till under 50 % består av en bearbetad animalisk produkt)
 • livsmedelstillsatser.

Tullen övervakar ekologiska produkter i enlighet med vad som föreskrivs i lagen om tillsyn över ekologisk produktion 294/2015. Enligt lagen övervakar Tullen importen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel, foder, alkoholdrycker och sprit i enlighet med vad som föreskrivs om detta i rådets förordning och i lagstiftning som utfärdats med stöd av den.

Övervakningen av icke-animaliska ekologiska livsmedel (såsom färska grönsaker och bearbetade produkter) görs i samband med Tullens sedvanliga livsmedelstillsyn.  Utöver tillsynen av föreskriftsenligheten gällande ekologiska livsmedel övervakas att villkoren för livsmedelslagen uppfylls. Även den interna handeln med ekologiska livsmedel övervakas av Tullen, men till Tullens kontroll av ekologiskt foder och alkoholdrycker hör endast de partier som ska förtullas.  I ekologiskt foder kontrollerar Tullen främst rester av växtskyddsmedel och genmodifiering.  I ekologiskt producerade alkoholdrycker, såsom viner, undersöks utöver växtskyddsmedelsrester även tillsatsämnen såsom sorbinsyra och svaveldioxid eller sulfiter, som begränsas av lagstiftningen om ekologiska produkter.  

Tullens kontrollundersökningar görs vid Tullaboratoriet. Deklaranten har möjlighet att få ett motprov om hen så önskar, om ett prov från ett ekologiskt producerat livsmedels-, foder- eller alkoholdryckparti tas för undersökning vid Tullaboratoriet.  Deklaranten ska meddela Tullen om tagandet av motprovet senast i samband med tagandet av tillsynsprovet. 

EU:s nya förordning om ekologiska produkter (2018/848) träder i kraft 1.1.2022 och enligt nuvarande uppgifter   ändras rutterna för import av ekologiska produkter i samband med det; importen av ekologiska produkter sker från den tidpunkten via gränskontrollstationer (BCP). 

Mera information om import av ekologiska produkter finns i Tullens restriktionshandbok (på finska)

Mera information om anmälan av ekologiska produkter till TracesNT-systemet finns på Livsmedelsverkets sidor. 


Konsumtionsvaror

 • för livsmedelsbruk avsedda kärl, bestick, hushållsartiklar, hushållsmaskiner och förpackningsmaterial som kommer i kontakt med livsmedel
 • leksaker (produkter och material avsedda för barn under 14 år)
 • kläder och andra textilprodukter avsedda för spädbarn och små barn (under 2 år)
 • barn- och ungdomskläder med band och åtstramningssnören
 • textil- och läderprodukter som kommer i kontakt med huden (bl.a. underkläder, sängkläder, tröjor, huvudbonader, scarfar, handskar)
 • textilprodukter som inte kommer i direkt kontakt med huden (bl.a. ytterkläder, sängöverkast)
 • metallföremål som kommer i kontakt med huden (bl.a. oäkta smycken, klockremmar, tryckknappar, dragkedjor)
 • barnskötseltillbehör (bl.a. skötunderlägg, blöjor, haklappar, nappkedjor etc.)
 • kosmetiska produkter
 • ljusprodukter
 • vissa plasttillbehör (tillverkade av PVC-plast eller annan plast; bl.a. kontorstillbehör, hushålls- och toalettprodukter, förpackningstillbehör)
 • skodon
 • reflexer avsedda för konsumentbruk.

Laboratorieundersökningar som görs på tullmyndighetens initiativ är avgiftsbelagda (Finansministeriets förordning 970/2020 om Tullens avgiftsbelagda prestationer).

Varor som omfattas av livsmedelslagens tillämpningsområde

 • 465 euro/varuparti, när 1–3 prover undersöks
 • 562 euro/varuparti, när 4 eller flera prover undersöks
 • 250 euro/varuparti, när hela importpartiets värde är högst 1 500 euro
 • 210 euro/varuparti, när en ytterligare undersökning genomförs efter förbättrande åtgärder (när importpartiets värde överstiger 1 500 euro)

Varor som omfattas av konsumentsäkerhetslagens tillämpningsområde

 • 377 euro/varuparti, när 1–3 prover undersöks
 • 465 euro/varuparti, när 4 eller flera prover undersöks
 • 200 euro/varuparti, när hela importpartiets värde är högst 1 500 euro
 • 300 euro/varuparti, när en ytterligare undersökning genomförs efter förbättrande åtgärder (när importpartiets värde överstiger 1 500 euro)

Varor som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om tillsyn över ekologisk produktion 

 • 290 euro/varuparti när 1 prov undersöks
 • 400 euro/varuparti när 2 eller flera prover undersöks
 • 250 euro/varuparti, när importpartiets värde är högst 1 500 euro
 • 470 euro/varuparti, när importpartiet består av ekologiskt producerat foder.

Den officiella tillsynen av livsmedel och material som kommer i kontakt med livsmedel grundar sig på EU:s kontrollförordning 2017/625 som förutsätter regelbundna revisioner av tillsynen och dess resultat. Genom interna och externa revisioner strävar man efter att utreda om tillsynen fungerar klanderfritt och enligt planerna.

Tullens egen revisionsorganisation består av representanter från olika enheter inom Tullen. På nationell nivå koordineras revisionen av livsmedelstillsynen av Livsmedelsverket.


 • Förordning (EU) nr 2017/625 om offentlig kontroll 
 • Lagen om införselkontroll 1277/2019 
 • Allmänna livsmedelsförordningen (EG) nr 178/2002
 • Förordning (EG) nr 1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel
 • Livsmedelslagen 23/2006
 • Konsumentsäkerhetslagen 920/2011
 • Kemikalielagen 599/2013
 • Kosmetikaförordningen (EG) nr 1223/2009 
 • Lag om kosmetiska produkter 492/2013
 • REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006 
 • Leksakslagen 1154/2011
 • Förordning om uppgifter som skall lämnas om konsumtionsvaror och konsumenttjänster 613/2004

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder per e-post mån–fre 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning