Hoppa till innehåll

Tillverkar du tråd och linor av stål för för- och efterspänning eller importerar du sådana från Kina? Tillverkare kan nu begära att kommissionen inleder en översyn av antidumpningstull.

Utgivningsdatum 30.9.2019 13.01
Pressmeddelande

Unionsproducenter kan lämna in en skriftlig begäran om översyn till kommissionen för att kommissionen ska börja undersöka om antidumpningstull även i fortsättningen borde tas ut för tråd av stål med ursprung i Kina. Om ingen översyn inleds kommer antidumpningstullen på tråd av stål med ursprung i Kina att upphöra att gälla den 6 juni 2020. Varan klassificeras enligt Taric-nummer 7217 10 90 10, 7217 20 90 10, 7312 10 61 91, 7312 10 65 91 och 7312 10 69 91.

Tillkännagivandet finns publicerat i Europeiska unionens officiella tidning nr C 322, 26.9.2019. I tidningen anges de tidsfrister inom vilka undersökningen och översynen kan kommenteras samt kommissionens adress dit kommentarerna ska skickas.

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du agerar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar