Hoppa till innehåll

Tillverkar du rör av järn eller stål eller importerar du sådana från Vitryssland, Ryssland eller Kina? Tillverkare kan nu begära att kommissionen inleder en översyn av antidumpningstull.

22.5.2019 11.11
Pressmeddelande

Unionsproducenter kan lämna in en skriftlig begäran om översyn till kommissionen för att kommissionen ska börja undersöka om antidumpningstull  även i fortsättningen borde tas ut för vitryska, ryska eller kinesiska rör av järn eller stål. Om ingen översyn inleds kommer antidumpningstullen att upphöra att gälla den 28 januari 2020. Varan klassificeras enligt Taric-nummer 7306 30 41 20, 7306 30 49 20, 7306 30 72 80 och 7306 30 77 80.

Ett tillkännagivande om detta finns publicerat i Europeiska unionens officiella tidning nr C 166, 15.5.2019. I tidningen anges de tidsfrister inom vilka undersökningen och översynen kan kommenteras samt kommissionens adress dit kommentarerna ska skickas.

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du agerar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar