Hoppa till innehåll

Tillverkar du högstyrkegarn av polyestrar eller importerar du sådant garn från Kina? Nu kan du begära att bli hörd av kommissionen i fråga om antidumpningstull

2.6.2021 15.57
Pressmeddelande

Unionsproducenter kan lämna in en skriftlig begäran om översyn till kommissionen för att kommissionen ska börja undersöka om antidumpningstull även i fortsättningen borde tas ut vid import av kinesiskt högstyrkegarn av polyestrar. Om ingen översyn inleds kommer den sista giltighetsdagen för antidumpningstullen att vara 26.2.2022. Varan klassificeras enligt KN-nummer 5402 20 00.

Detta ärende beskrivs i Europeiska unionens officiella tidning nr C 205, 31.5.2021. I tidningen anges tidsfristerna för kommentering av undersökningar och översyner samt kommissionens adress dit kommentarerna ska skickas.

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du agerar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar