Hoppa till innehåll

Tillverkar du aluminiumfolie eller importerar du aluminiumfolie från Kina eller Ryssland? Tillverkare kan nu begära att kommissionen inleder en översyn i fråga om antidumpningstull.

27.3.2020 14.12
Pressmeddelande

Unionsproducenter kan lämna in en skriftlig begäran om översyn till kommissionen för att kommissionen ska börja undersöka om antidumpningstull även i fortsättningen borde tas ut för kinesisk eller rysk aluminiumfolie. Om ingen översyn inleds kommer den sista giltighetsdagen för antidumpningstullen på kinesisk och rysk aluminiumfolie att vara 19.12.2020. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 7607 11 19 och ex 7607 11 90.

Tillkännagivandena finns publicerade i Europeiska unionens officiella tidning nr C 98, 25.3.2020. I tidningen anges tidsfristerna för kommentering av undersökningar och översyner samt kommissionens adress dit kommentarerna lämnas.

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du agerar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar