Hoppa till innehåll

Komission täytäntöönpanoasetuksia tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

7.6.2021 11.24
Tiedote

Komissio on antanut 31. päivänä toukokuuta 2021 asetukset (EU) N:o 2021/909, (EU) N:o 2021/910 ja (EU) N:o2021/911 (EUVL L 199, 7.6.2021) tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön.

Asetukset tulevat voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. niitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 27.6.2021 tai sen jälkeen. 

Sitovia tariffitietopäätöksiä, jotka eivät ole näiden asetusten säännösten mukaisia, voidaan käyttää vielä kolmen kuukauden ajan asetuksen voimaantulosta jos asetuksen (ETY) N:o 952/2013 34 artiklan 9 kohdan ehdot täyttyvät.

Lisätietoja:
Tavaran tullinimike
[email protected]

Tullinimiketiedotteet