Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordningar om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 7.6.2021 11.24
Pressmeddelande

Kommissionen utfärdade den 31 maj 2021 förordningarna (EU) nr 2021/909, (EU) nr 2021/910 och (EU) nr 2021/911 (EUT L 199, 7.6.2021) om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen.
 
Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras den 27 juni 2021 eller därefter.
 
Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med bestämmelserna i dessa förordningar kan alltjämt åberopas under en period på tre månader från den dag då förordningarna trädde i kraft, förutsatt att villkoren i artikel 34.9 i förordning (EEG) nr 952/2013 uppfylls.

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder