Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordning om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 21.9.2022 16.10 | Publicerad på svenska 22.9.2022 kl. 9.06
Pressmeddelande

Kommissionen utfärdade den 13 september 2022 förordning (EU) nr 2022/1610 (EUT L 241, 19.9.2022). Genom förordningen ändras förordning (EG) 738/2000 så att punkt 5 och illustration C stryks ur förordningen. 

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 9 oktober 2022 eller därefter. 

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med bestämmelserna i denna förordning kan alltjämt åberopas under en period på tre månader från den dag då förordningen trädde i kraft, förutsatt att villkoren i artikel 34.9 i förordning (EEG) nr 952/2013 uppfylls.

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om varukoder