Hyppää sisältöön

Komission täytäntöönpanoasetus tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

Julkaisuajankohta 21.9.2022 16.10
Tiedote

Komissio on antanut 13. päivänä syyskuuta 2022 asetuksen (EU) N:o 2022/1610 (EUVL L 241, 19.9.2022). Asetuksella muutetaan asetusta (EY) 738/2000 poistamalla sen 5 kohta sekä kuva C.

Asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. sitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 9.10.2022 tai sen jälkeen.

Sitovia tariffitietopäätöksiä, jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia, voidaan käyttää vielä kolmen kuukauden ajan asetuksen voimaantulosta jos asetuksen (ETY) N:o 952/2013 34 artiklan 9 kohdan ehdot täyttyvät.

Lisätietoja:
Tavaran tullinimike
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet Tullinimiketiedotteet