Hoppa till innehåll

Förmånlig tullbehandling på basis av importörens kunskap i avtalet med Japan

Utgivningsdatum 15.4.2019 11.54
Pressmeddelande

Produkter med ursprung i Japan kan med stöd av frihandelsavtalet mellan EU och Japan (EUVL L 330, 27.12.2018) beviljas tullförmåner vid import till EU. Importören kan yrka på förmånlig tullbehandling antingen genom att visa upp en ursprungsförsäkran som upprättats av exportören eller genom att åberopa importörens kunskap (Importer’s knowledge), då exportörens ursprungsförsäkran inte behövs. Importören behöver inte heller vara registrerad i EU:s REX-system. När förmånsbehandling yrkas på basis av importörens kunskap ska dokumentkod ”U112” användas i tulldeklarationen för import.  

Yrkandet på förmånlig tullbehandling ska grunda sig på sådana kunskaper hos importören med stöd av vilka det kan bevisas att importvaran är en sådan produkt med ursprung i den andra avtalsparten som uppfyller kraven i avtalets ursprungregler.

När förmånlig tullbehandling yrkats på basis av importörens kunskap riktas kontrollen av produktens ursprungsstatus bara mot den dokumentation som importören redan innehar. I detta fall är det inte möjligt att använda sig av administrativt myndighetssamarbete med exportlandets myndigheter. I artikel 3.21 (Kontroll) i avtalet finns en detaljerad förteckning över de uppgifter som ska begäras vid kontroll av produktens förmånsberättigande ursprung. Tullen kan vid behov också begära andra uppgifter från importören, t.ex. särskilda handlingar.

Vid kontroll av produktens förmånsberättigande ursprung begärs följande uppgifter från alla importörer:

  1. Ursprungsförsäkran, om förmånsbehandling yrkas på basis av sådan.
  2. Varukod samt de ursprungskriterier som tillämpats.
  3. Kort beskrivning av produktionsprocessen.
  4. Om ursprungskriteriet baserades på en särskild produktionsprocess, en specifik beskrivning av den processen.
  5. Beskrivning av de ursprungsmaterial och icke-ursprungsmaterial som använts i produktionsprocessen.
  6. Om ursprungskriteriet var ”helt framställd”, den tillämpliga kategorin (exempelvis skörd, gruvdrift, fiske) och platsen för produktionen.
  7. Om ursprungskriteriet baserades på en värdemetod, värdet av produkten samt värdet av samtliga icke-ursprungsmaterial eller ursprungsmaterial som använts i produktionen.
  8. Om ursprungskriteriet baserades på vikt, vikten av relevanta icke-ursprungsmaterial eller vid behov vikten av ursprungsmaterial.
  9. Om ursprungskriteriet baserades på en ändring av varukod, en förteckning över samtliga icke-ursprungsmaterial inbegripet deras nummer (med två, fyra eller sex siffror beroende på ursprungskriteriet).
  10. Uppgifter som rör efterlevnaden av bestämmelsen om oförändrat skick.

Importören kan utöver ovannämnda uppgifter också lämna andra uppgifter som kan vara relevanta för kontrollen av produktens ursprungsstatus.

Importlandets tullmyndighet kan vid behov begära ytterligare uppgifter från importören för att  kontrollera produktens ursprung.

Bestämmelserna om vägran att bevilja förmånlig tullbehandling finns i artikel 3.24 i avtalet. Om yrkandet på förmånsbehandling baserar sig på importörens kunskap, kan tullmyndigheten vägra att bevilja förmånsbehandling om importören inte svarar på Tullens begäran om uppgifter eller inte lämnar tillräckliga uppgifter för att produktens ursprungsstatus ska kunna bekräftas. Uppgifterna ska lämnas inom tre månader från den dag då de begärts. Om tullmyndigheten separat begärt ytterligare uppgifter från importören, ska denna lämna dem inom tre månader. I annat fall vägras förmånsbehandlingen.

Mera information:
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om förmånsbehandling