Hyppää sisältöön

Tullietuuskohtelu tuojan tiedon perusteella Japani-sopimuksessa

Julkaisuajankohta 15.4.2019 11.54
Tiedote

EU:n ja Japanin välisen kauppasopimuksen (EUVL L 330, 27.12.2018) perusteella Japanin alkuperätuotteet voivat saada tullietuuskohtelun tuonnissa EU:hun. Tuoja voi vaatia tullietuuskohtelua joko esittämällä viejän laatiman alkuperävakuutuksen tai etuuskohtelua voidaan myös vaatia tuojalla olevan tiedon perusteella (Importer’s knowledge), jolloin viejän alkuperävakuutusta ei tarvita. Tuojan ei myöskään tarvitse olla rekisteröitynyt EU:n REX-järjestelmään. Tuojan tietoon perustuvassa etuuskohteluvaatimuksessa tuonnin tulli-ilmoituksessa käytetään asiakirjakoodia ”U112”.  

Etuuskohteluvaatimuksen on perustuttava sellaisiin tuojan hallussa jo oleviin tietoihin, joilla pystytään osoittamaan, että tuotava tavara on sopimuksen alkuperäsääntöjen mukainen toisen sopimusosapuolen alkuperätuote.

Kun tullietuuskohtelua on vaadittu tuojan tiedon perusteella, tuotteen alkuperäaseman tarkastus kohdistuu ainoastaan tuojalla itsellään jo olevaan asiakirjanäyttöön. Hallinnollista viranomaisyhteistyötä viejämaan viranomaisen kanssa ei tällaisissa tapauksissa ole mahdollista hyödyntää. Sopimuksen 3.21 artiklassa (Tarkastus) on yksityiskohtainen luettelo niistä tiedoista, jotka tuotteen etuuskohtelualkuperän tarkastuksessa vaaditaan. Tulli voi tarvittaessa pyytää tuojalta myös muita tietoja, kuten erityisiä asiakirjoja.

Tuotteen etuuskohtelualkuperää tarkastettaessa kaikilta tuojilta pyydetään seuraavat tiedot:

  1. Alkuperävakuutus, jos etuuskohtelua on vaadittu sen perusteella.
  2. Nimike sekä alkuperän määrityksessä käytetyt perusteet.
  3. Tuotantoprosessin lyhyt kuvaus.
  4. Tuotantoprosessin tarkka kuvaus, jos alkuperävaatimus perustui erityiseen tuotantoprosessiin.
  5. Kuvaus käytetyistä alkuperä- ja ei-alkuperäaineksista.
  6. Jos alkuperän perusteena on ”kokonaan tuotettu”, niin on ilmoitettava tuotantotapa (sadonkorjuu, kaivostoiminta, kalastus tms.) sekä tuotantopaikka
  7. Jos alkuperän perusteena on arvomenetelmä, niin on ilmoitettava tuotteen arvo, tuotannossa käytettyjen kaikkien ei-alkuperäainesten arvo sekä soveltuvin osin alkuperäainesten arvo.
  8. Jos alkuperä perustuu painoon, niin on ilmoitettava merkityksellisten ei-alkuperäainesten ja tarvittaessa alkuperäainesten painot.
  9. Jos alkuperä perustuu nimikkeenmuutokseen, on annettava luettelo kaikista ei-alkuperäainesten nimikkeistä 2-, 4- tai 6-numeroisina alkuperäsäännöstä riippuen.
  10. Tiedot siitä, että tuotteen muuttumattomuutta koskevia määräyksiä on noudatettu.

Tuoja voi edellä mainittujen tietojen lisäksi ilmoittaa myös muita sellaisia tietoja, joilla voi olla merkitystä tuotteen alkuperäaseman tarkastamisessa.

Tuojamaan tulliviranomainen voi pyytää tuojalta tarvittaessa lisätietoja tuotteen alkuperän tarkastamiseksi.

Tullietuuskohtelun epäämisestä säädetään sopimuksen 3.24 artiklassa. Jos etuuskohteluvaatimus perustuu tuojan tietoon, tulliviranomainen voi evätä etuuden, jos tuoja ei vastaa Tullin tietopyyntöön tai anna riittävän tarkkoja tietoja tuotteen etuuskohtelualkuperäaseman varmistamiseksi. Tiedot on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa tietopyynnön päiväyksestä. Jos tulliviranomainen on pyytänyt tuojalta erikseen lisätietoja, tuojan on toimitettava ne kolmessa kuukaudessa. Muussa tapauksessa etuuskohtelu evätään.

Lisätietoja:
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Etuuskohtelutiedotteet