Hoppa till innehåll

Tullens föreskriftssamling
Tullens föreskrift om bokföring vid tullagerförfarande

Utgivningsdatum 2.5.2016 8.49 | Publicerad på svenska 29.12.2016 kl. 14.00
Pressmeddelande

15/2016

Nr
15/2016
Datum
2.5.2016

Författningsgrund 

Tullagen (304/2016), 52 §
Förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen, artikel 214

Giltighetstid 

Fr.o.m. 4.5.2016 tills vidare 

Målgrupper 

Innehavare av tullagertillstånd
Ansvariga för förfarandet
Tullkontor

Tullagren indelas i allmänna och privata tullager. Beroende på tillståndstypen är antingen tillståndshavaren eller den som svarar för förfarandet skyldig att föra bok över lagret. 

Bokföringen över tullagerförfarandet ska hållas på finska, svenska eller engelska. 

Varorna ska anges i bokföringen per varupost och förpackningsslag. När varor utlämnas från tullagret får kvantitetsenheterna inte förändras mellan hänförandet till och avslutandet av förfarandet så att verifieringskedjan bryts. 

Bokföringen ska ske i realtid och av den ska framgå hur mycket och vilka varor som omfattas av tullagerförfarandet.

Tulldeklarationerna för hänförande till och avslutande av förfarandet och övriga handlingar utgör en del av bokföringsmaterialet. Handlingar som arkiverats elektroniskt ska vid behov kunna visas upp för Tullen. 

Om lagerhavarens bokföringssystem ändras efter beviljandet av tillståndet, ska det nya bokföringssystemet godkännas av Tullen innan det tas i bruk.

Generaldirektör                                                   
Antti Hartikainen

Chefsjurist                                                           
Arto Lillman

Föreskrift