Hoppa till innehåll

Tullens föreskriftssamling
Tullens föreskrift om deklarationer och anmälningar för varor som förs ut ur Europeiska unionen

Utgivningsdatum 11.5.2016 9.07 | Publicerad på svenska 29.12.2016 kl. 14.17
Pressmeddelande

23/2016

Nr
23/2016
Datum
11.5.2016

Författningsgrund 

Tullagen (304/2016), 52 §
Förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (tullkodexen), artikel 267

Giltighetstid 

Fr.o.m. 13.5.2016 tills vidare

Målgrupper 
Fraktförare
Tullkontor

1. Allmänt

Alla varor som förs ut ur Europeiska unionen ska anmälas till Tullen. För varorna ska man beroende på fallet lämna in en tulldeklaration, en deklaration om återexport, en anmälan om återexport eller en summarisk utförseldeklaration. Utöver dessa deklarationer och anmälningar som krävs av tullkodexen ska också följande elektroniska anmälningar lämnas in till Tullen:

anmälan om ankomst till utförselstället;
anmälan om uppvisande vid utförsel, som anknyter till lastaning av varor ombord på fartyg och
anmälan om utförsel, med vilken man anmäler att varan har lämnat EU:s område.

Anmälan om ankomst till utförselstället krävs inte för varor för vilka endast en anmälan om återexport eller en summarisk utförseldeklaration lämnas in.

Anmälan om uppvisande vid utförsel och anmälan om ankomst till utförselstället krävs inte för varor för vilka endast en anmälan om återexport lämnas in.

För varor som förs ut ur Finland i vägtrafik behöver ovannämnda deklarationer eller anmälningar inte lämnas in. I stället visar den som transporterar varorna upp dem för Tullen genom att uppvisa dokumenten gällande varorna för tulltjänstemannen vid utförseltullkontoret. 

2. Deklarationsskyldiga

2.1 Anmälan om ankomst till utförselstället

Bestämmelserna om uppvisande av varan för tullen vid utförselstället finns i unionens tullkodex. Enligt artikel 267 i kodexen svarar fraktföraren för att varorna visas upp för Tullen. Om anmälan lämnas till Tullen av någon annan än aktören som svarar för lastande av tåget, fartyget eller luftfartyget, är den som inlämnat anmälan skyldig att omedelbart lämna Tullens beslut om godkännande av anmälan för kännedom till den aktör som svarar för lastandet av tåget eller fartyget. Detta är en förutsättning för att varorna ska få lastas i transportmedlet, i vilket varorna som förs ut ur Finland tullförfarandemässigt också anses som utförda ur EU.

Tullen har meddelat en föreskrift om uppvisande av varor vid utförsel, föreskrift nr 24/2016.

2.2 Anmälan om uppvisande vid utförsel och anmälan om utförsel

För inlämnandet av dessa anmälningar ansvarar i regel den fraktförare i sjö-, flyg-, järnvägstrafik som fysiskt transporterar varan från ett i Finland beläget och i EU:s tullagstiftning avsett utförselställe till ett annat land.

I generaldirektörens frånvaro

Överdirektör
Jarkko Saksa

Jurist
Antti Rantanen

Föreskrift