Hoppa till innehåll

Tullen uppbar i fjol 308 miljoner euro i skatter åt både Finland och Europeiska unionen

Utgivningsdatum 1.3.2024 8.00
Pressmeddelande

Tullen uppbar år 2023 sammanlagt cirka 308 miljoner euro i skatter av vilka 162 miljoner euro uppbars åt EU som en del av Europeiska unionens tullunion. Åt finska staten uppbar Tullen skatter till ett belopp av 146 miljoner euro.

De största skatteintäkterna

År 2023

År 2022

Tullavgifter

 216 mn €

297 mn €

Farledsavgifter

  49 mn €

  52 mn €

Mervärdesskatt vid import

  38 mn €

  40 mn €

Serviceavgifter o.d.

    3 mn €

  40 mn €

– Största delen av skatterna var tullavgifter, i fjol sammanlagt ca 216 miljoner euro. Av tullavgifterna redovisades 162 miljoner euro till EU och 54 miljoner euro blev kvar i Finland som uppbördsprovision (25 %). Finska tullen är en del av Europeiska unionens tullunion, och tullavgifterna utgör en del av Europeiska unionens egna medel. Beloppet av tullavgifter sjönk med 81 miljoner euro från år 2022, vilket särskilt berodde på att importen minskade i fjol, berättar kundrelations- och skatteuppbördsdirektör Tom Ferm.

Tull tas ut i varuhandeln med länderna utanför EU. Tullbeloppet beror bl.a. på varans värde och varukod.

Alla EU-länder hör till en tullunion

Tullbeskattningen grundar sig på en gemensam tullagstiftning som till största delen ersatt medlemsländernas nationella tullagstiftning. Tullverksamhet är det mest integrerade förvaltningsområdet inom unionen. Europeiska unionens tullunion gäller all varuhandel. Tullunionen har en gemensam tulltariff som tillämpas på länder utanför EU, dvs. så kallade tredjeländer.

Serviceavgifter och andra extraordinära intäkter minskade rejält

Tullen uppbar år 2023 cirka 38 miljoner euro i importmoms, dvs. två miljoner euro mindre än år 2022. I farledsavgift uppbars 49 miljoner euro, vilket var 3 miljoner euro mindre än år 2022. Uppbörden av serviceavgifter och andra extraordinära intäkter minskade med 37 miljoner euro jämfört med året innan. Den sammanlagda uppbörden av dessa var tre miljoner euro år 2023.

– Denna stora skillnad förklaras av försäljningen av de virtuella valutor som Tullen kom över i en straffprocess år 2022, sammanlagt 46,5 miljoner euro. Denna summa ökade avsevärt de extraordinära intäkterna. Av dessa registrerades 37 euro i extraordinära intäkter och resten av medlen från försäljningen riktades till avskrivning av balansvärdet för de virtuella valutorna, säger Ferm.

Tullens skatterester höll sig på låg nivå

Tullen beskattar bara sådant som hänför sig till varor och varuflöden. Tullen har hela tiden kontroll över varorna, och varorna rör sig inte om kunden inte betalar kontant eller inte har kredit. Enligt lagstiftningen kan kunden inte få kredit, om kunden inte har ansökt om tillstånd. I tillståndsprocessen bedöms den ekonomiska risken med kunden och fastställs vid behov de garantier som behövs. Tullens skatterester uppgick år 2023 till 0,89 miljoner euro (0,29 %).

Mediemeddelande