Hoppa till innehåll

Slutgiltiga skyddsåtgärder på import av vissa stålprodukter från tredjeländer träder i kraft 2.2.2019. Samtidigt avbryts övervakningen i förväg för flera stålprodukter.

1.2.2019 15.49
Pressmeddelande

EU öppnade tullkvoter för import till unionen av stålprodukter från 23 produktkategorier för 200 kalenderdagar från och med den 19 juli 2018. Nu inför kommissionen slutgiltiga skyddsåtgärder och öppnar tullkvoter för import till unionen av stålprodukter från 26 produktkategorier. EU ansåg att unionens stålindustri skulle lida allvarlig skada i den närmaste framtiden utan skyddsåtgärder. Information om detta finns i Europeiska unionens officiella tidning nr L 31, 1.2.2019.

Ändrade krav på övervakningsdokument

Övervakningsåtgärderna i förväg upphävs tillfälligt för produkter som nämns i bilaga IV för den tid då skyddsåtgärderna tillämpas, dvs. för tiden 2.2.2019–30.6.2021. Importörerna behöver alltså inte längre visa upp ett övervakningsdokument vid import av dessa stålprodukter. För andra produkter av stål eller aluminium är kravet på övervakningsdokumentet oförändrat.

Hur ska importörer göra om stålet omfattas av skyddsåtgärder?

I bilaga IV till detta kundmeddelande förtecknas de berörda tullkvoterna, produktkategorierna, KN-numren och tullkvotvolymerna. Tullkvoterna fördelas kvartalsvis. Vid utgången av varje kvartal överförs den outnyttjade delen av tullkvoten till nästa kvartal. De kvantiteter som av den slutgiltiga tullkvoten är outnyttjade i slutet av det sista kvartalet för varje år av tillämpningstiden överföras inte.

Tullkvoterna är indelade i landspecifika tullkvoter och i tullkvoter avsedda för andra länder. Om något land förbrukar sin landspecifika kvot fullt ut kan importen från detta land av samma produktkategori ske enligt den återstående kvoten (”Andra länder”). Detta kan endast ske under det sista kvartalet för varje år av tillämpningstiden.

Om en tullkvot förbrukats eller om importen av produktkategorierna inte omfattas av tullkvoten, ska en tilläggstull på 25 %, tillämplig på nettopriset fritt unionens gräns före tull, tillämpas på de produktkategorier som anges i bilaga IV.1. 

Vid import från de länder som omfattas av åtgärderna ska man uppge 120 som kod för tullbehandling (förmånsbehandling) samt kvotnummer och landgruppskod.  Vid ansökan om kvottilldelning i en landspecifik kvot används detta lands kod. Vid ansökan om kvottilldelning i en kvot som är avsedd för ”Alla tredjeländer” eller ”Andra länder” är landsgruppskoden DEF_ SAVG (5002). Kvotbegäran kan inte göras vid webbförtullning. Vid kvotförtullning ska man alltid först inlämna en förenklad deklaration, dvs. en ofullständig deklaration, och sedan en kompletterande deklaration inom 10 dagar efter överlåtelsen av varorna. Om varorna förtullas manuellt ska den kompletterande deklarationen inlämnas inom sju dagar efter överlåtelsen av varorna.

Kommissionen fördelar kvoterna första gången den 18 februari 2019. I samband med den kompletterande förtullningen undersöker Tullen om stålprodukterna fått kvottilldelning. Om kvotbegäran inte besvaras förrän den kompletterande deklarationen handläggs, söks kvotförmånen genom omprövningsförfarandet.  

Om importpartiet har fått kvottilldelning kan importören ansöka om återbetalning av betalda tilläggstullar hos Tullens enhet för omprövning inom tre år från dagen för underrättelsen om tullskulden. Ansökan om omprövning ska skickas per e-post till kirjaamo(at)tulli.fi eller per post till Tullen/Omprövning vid import, PB 512, 00101 Helsingfors. Handläggningstiden för omprövningsansökan är cirka tre månader.

Bevis på varans ursprung

Varans ursprung bestäms enligt unionens tullkodex (ursprung som inte medför förmånsbehandling) och ursprunget ska gå att bevisa vid anfordran. Ursprunget kan bevisas med ett ursprungscertifikat utfärdat av en handelskammare eller motsvarande organ eller med något annat tillförlitligt dokument.

Länder som är befriade från skyddsåtgärderna

Skyddsåtgärderna gäller tredjeländer, dvs. länder och områden som inte hör till EU:s tullområde. Skyddsåtgärderna gäller dock inte alla utvecklingsländer. I bilaga III.2 finns en förteckning över produkter med ursprung i de utvecklingsländer som omfattas av de slutliga åtgärderna. Åtgärderna tillämpas inte på följande länder: Botswana, Sydafrika, Fiji, Ghana, Kamerun, Lesotho, Moçambique, Namibia, Elfenbenskusten ja Swaziland. Produkter med ursprung i Norge, Island och Liechtenstein ska inte heller omfattas av åtgärderna, eftersom risken för en importökning från dessa länder är låg.

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDE FÖR ORDNING (EU) 2019/159 av den 31 januari 2019 om införande av slutgiltiga skyddsåtgärder på import av vissa stålprodukter

BILAGA I Berörda produkter (sida 58)

BILAGA II

II.1 – Importökning för de 26 produktkategorierna (i ton) (sida 60)

II.2 – Importökning för de 2 produktkategorierna (i ton) (sida 61)

BILAGA III

III.1 – Förteckning över utvecklingsländer som är medlemmar i WTO (sida 62)

III.2 – Förteckning över produktkategorier med ursprung i utvecklingsländer som omfattas av de slutgiltiga åtgärderna (sida 62)

BILAGA IV

IV.1 – Tullkvoternas volym (sida 63)

IV.2 – De övergripande tullkvoternas volym per kvartal (sida 73)


Mera information:
[email protected]

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar