Hoppa till innehåll

PTG-samarbetet mellan Polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet i nyckelroll vid bekämpning av gränsöverskridande brottslighet

Utgivningsdatum 13.9.2023 7.56
Pressmeddelande

Regeringsprogrammets stöd för utvecklingen av PTG-samarbetet mellan Polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet stärker samhällets inre säkerhet. Alla tre myndigheterna anser att stödet är viktigt för utvecklingen av bekämpningen av gränsöverskridande brottslighet. PTG-samarbetet svarar effektivt på de utmaningar som den föränderliga verksamhetsmiljön ställer.

Syftet med PTG-samarbetet mellan Polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet är framförallt att bekämpa gränsöverskridande och organiserad brottslighet. Genom samarbetet kan man snabbt reagera på nya fenomen i en förändrad verksamhetsmiljö.

– PTG-samarbetet mellan Polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet har långa anor. Målet med samarbetet är att öka säkerheten och främja förverkligandet av straffansvaret. PTG-samarbetet har under de senaste åren varit föremål för systematisk granskning och utveckling. Drivkrafter för utvecklingen har varit den föränderliga verksamhetsmiljön och de allt högre kraven på PTG-myndigheternas verksamhet samt bland annat internationella skyldigheter, särskilt EU-förpliktelser gällande hantering av passageraruppgifter. Det är viktigt att utvecklingsarbetet fortsätter och det är fint att behovet också har uppmärksammats i regeringsprogrammet, konstaterar polisöverdirektör Seppo Kolehmainen vid Polisstyrelsen.

Det internationella brottsfältet är i förvandling och den teknologiska utvecklingen utmanar myndigheterna på ett nytt sätt. PTG-myndigheternas förmåga att bekämpa dessa fenomen på förhand är en garant för den inre säkerheten i samhället.

– PTG-samarbetet skapar ypperliga förutsättningar för att på ett omfattande sätt bemöta de allt svårare utmaningar som samhällsutvecklingen medför. Ur Tullens synvinkel är PTG-samarbetet både framgångsrikt och smidigt. Det är utmärkt att man vill säkerställa verksamhetsförutsättningarna för PTG-myndigheterna, dvs. Polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet. För att PTG-samarbetet ska generera maximal säkerhet måste dock alla tre myndigheters resurser säkras, betonar Tullens generaldirektör Hannu Mäkinen.

– Det täta PTG-samarbetet är en finländsk kuriositet, men en förträfflig sådan. Samarbetet har alltid förnyats så att det möter tidens krav. För närvarande är Finlands säkerhetsmiljö i omvandling, men även PTG-samarbetet har anpassats efter detta. PTG-strukturerna finns på plats och står redo inför verkställandet av regeringsprogrammet, säger chefen för Gränsbevakningsväsendet, generallöjtnant Pasi Kostamovaara.

PTG-myndigheternas befogenheter stöder samhällets inre säkerhet

Säkerställandet av verksamhetsförutsättningarna och befogenheterna för PTG-samarbetet finns inskrivet i regeringsprogrammet.

Alla tre PTG-myndigheter har sina egna befogenheter för bekämpning av gränsöverskridande brottslighet. Tullens och Gränsbevakningsväsendets uppgifter anknyter sig för Tullens del till s.k. tullbrott och för Gränsbevakningsväsendets del till människornas gränsövergång. Polisen har däremot möjlighet att bekämpa brott av alla slag.

Vidareutvecklingen av PTG-samarbetet stöder starkt den inre säkerheten i det finländska samhället.

Mediemeddelande