Hoppa till innehåll

Muutoksia itäisen ja eteläisen Afrikan valtioiden (ESA) sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden väliseen väliaikaiseen talouskumppanuussopimukseen

3.4.2020 15.05
Tiedote

EU-ESA Talouskumppanuussopimuskomitea on päättänyt muuttaa EU:n ja ESA-valtioiden välisen alkuperäsopimuksen tiettyjä määritelmiä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä. Uusi alkuperäpöytäkirja liitteineen korvaa kokonaan 2012 voimaan tulleen pöytäkirjan.

Sopimuksen alkuperäsääntöihin sisältyy jatkossa uusi 13 artikla ”Kirjanpidollinen erottelu”, joka yksinkertaistaa varastonhoitoa ja keventää kustannuksia mahdollistamalla samanlaisten alkuperä- ja ei-alkuperäainesten varastoinnin samassa varastotilassa pelkästään kirjanpidollisen menetelmän avulla.

Suoraa kuljetusta koskeva 14 artikla korvautuu kokonaan uudella 15 artiklalla ”Muuntamattomuus”.  Tuotteiden kuljetuksen ei tarvitse enää tapahtua suoraan sopimusmaasta toiseen, vaan ainoa edellytys on, että tuotteita ei ole kuljetuksen aikana muutettu, tai jalostettu millään tavalla. Tavaranhaltijan on kuitenkin edelleen pystyttävä luotettavilla asiakirjoilla osoittamaan, tulliviranomaisten niin vaatiessa, että säädettyjä edellytyksiä on noudatettu.

Alkuperäsääntöihin on liitetty myös pelkästään meritse tapahtuvia raakasokerilähetyksiä nimikkeillä 1701 12, 1701 13 ja 1701 14 koskeva 17 artikla, joka mahdollistaa tällaisten eri alkuperää olevien tuotteiden kuljetuksen ja välivarastoinnin ilman alkuperäkohtaista erottelua. Viimeisen lastaussataman on kuitenkin oltava AKT:n talouskumppanuussopimusvaltio.

Sopimuksen alkuperäselvitystä koskeva 16. artikla ”Yleiset vaatimukset” on numeroitu uudelleen 18. artiklaksi, ja sen sisältöä on muutettu niin, että kohdassa 3 otetaan huomioon REX-rekisteröidyn viejän järjestelmän käyttöönotto 1.9.2020 alkaen Euroopan unionissa. EU:sta peräisin oleville tuotteille voidaan siten myöntää ESA-sopimusmaihin tuotaessa tullietuuskohtelu vain, kun viejä on laatinut kauppalaskuilmoituksen 23 artiklan mukaisesti. REX-järjestelmään rekisteröity viejä voi laatia tällaisen kauppalaskuilmoituksen lähetyksen sisältämien alkuperätuotteiden arvosta riippumatta ja rekisteröimätön viejä enintään 6 000 euron arvosta alkuperätuotteita sisältävälle lähetykselle. EU:n viejien osalta pöytäkirjan 18. artiklan 1. kohdan a- ja b-alakohdan soveltaminen tulee siis päättymään, mutta ESA-valtioista peräisin olevien tuotteiden tuonnissa Euroopan unioniin etuuskohtelun myöntämisen edellytykset säilyvät toistaiseksi entisellään.

Alkuperäpöytäkirjaan on tehty muutoksia myös merikalastukseen liittyvien ”alusten” ja ”tehdasalusten” määrittelyn osalta, sekä huomioitu tullinimikkeistöön vuosina 2012 ja 2017 tehdyt muutokset pöytäkirjan tullinimikekohtaisia alkuperäsääntöjä koskevassa liitteessä II.

Muutokset kokonaisuudessaan ovat tulleet voimaan 31.3.2020 ja uusi alkuperäpöytäkirja liitteineen on julkaistu Euroopan Unionin virallisessa lehdessä EUVL L 93, 27.3.2020.

Lisätietoja:
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.f

Etuuskohtelutiedotteet