Hoppa till innehåll

Ändringar i interimsavtalet om upprättande av en ram för ett avtal om ekonomiskt partnerskap mellan stater i östra och södra Afrika (ESA) och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater

3.4.2020 15.05
Pressmeddelande

AEP-kommittén EU-ESA har beslutat att ändra vissa definitioner och metoder för administrativt samarbete i ursprungsavtalet mellan EU och ESA-staterna. Det nya ursprungsprotokollet med bilagor ersätter i sin helhet protokollet från år 2012.

I avtalets ursprungsregler införs en ny artikel 13 med titeln ”Bokföringsmässig uppdelning”, vilket förenklar lagerhållningen och minskar kostnaderna genom att möjliggöra lagringen av likadana material med och utan ursprungsstatus i samma lagerutrymme med tillämpning av endast en bokföringsmässig metod.

Den gamla artikeln 14 ”Direkttransport” ersätts i sin helhet med den nya artikeln 15 ”Oförändrat skick”. Transporten av varorna behöver inte längre ske direkt från ett avtalsland till ett annat, utan den enda förutsättningen är att produkterna inte får ha ändrats eller omvandlats på något sätt under transporten. Deklaranten ska dock fortsättningsvis, när tullmyndigheten så kräver, med tillförlitliga handlingar kunna bevisa att de villkor som ställts har iakttagits.

Till ursprungsreglerna har lagts till den nya artikeln 17, som gäller transport sjövägen av råsocker enligt varukoderna 1701 12, 1701 13 och 1701 14, vilket gör det möjligt att dylika produkter av olika ursprung kan transporteras och mellanlagras utan att de behöver separeras utgående från sitt ursprung. Den sista lastningshamnen bör dock tillhöra territoriet för en AVS-stat som ingått ett ekonomiskt partnerskapsavtal.

Avtalets artikel 16 ”Allmänna villkor” om ursprungsintyg har nu numrerats om till artikel 18 och dess innehåll har ändrats på så sätt att ibruktagandet av systemet för REX-registrerade exportörer från och med 1.9.2020 i Europeiska Unionen har tagits i beaktande i artikelns punkt 3. Produkter med ursprung i EU kan därmed endast beviljas förmånsbehandling vid import till ESA-avtalsländer när exportören har upprättat en fakturadeklaration i enlighet med artikel 23. En exportör som är registrerad i REX-systemet kan upprätta en sådan här fakturadeklaration oavsett värdet på ursprungsprodukterna i försändelsen, och en oregistrerad exportör kan upprätta en fakturadeklaration för sändningar med ursprungsprodukter vars totala värde inte överstiger 6 000 euro. För EU-exportörers del kommer alltså tillämpningen av punkterna 1 a och 1 b i artikel 18 i protokollet att avslutas, men vid import av produkter med ursprung i ESA-stater till Europeiska Unionen kommer förutsättningarna för beviljande av förmånsbehandling att tills vidare förbli oförändrade.

I ursprungsprotokollet har man också gjort ändringar i definitionerna för termerna ”fartyg” och ”fabriksfartyg” vid havsfiske, samt beaktat de ändringar som gjorts i tullnomenklaturen åren 2012 och 2017 i protokollets bilaga II gällande varukodspecifika ursprungsregler.

Ändringarna har i sin helhet trätt i kraft 31.3.2020 och det nya ursprungsprotokollet med bilagor har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning EUT L 93, 27.3.2020.

Mera information:
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om förmånsbehandling