Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordningar om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturenn

Utgivningsdatum 10.11.2023 10.49
Pressmeddelande

Kommissionen utfärdade den 30 oktober 2023 genomförandeförordningarna (EU) 2023/2489 och (EU) 2023/2490 och den 8 november 2023 genomförandeförordning (EU) 2023/2491 (EUT L,-serien, 10.11.2023) om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen. 

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras den 30 november 2023 eller därefter. 

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med bestämmelserna i dessa förordningar kan alltjämt åberopas under en period på tre månader från den dag då förordningarna trädde i kraft, förutsatt att villkoren i artikel 34.9 i förordning (EEG) nr 952/2013 uppfylls.

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder