Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordningar om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 15.6.2021 11.19
Pressmeddelande

Kommissionen utfärdade den 31 maj 2021 förordningarna (EU) nr 2021/956 och (EU) nr 2021/957 (EUT L 211, 15.6.2021) om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen. 

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras den 5 juli 2021 eller därefter. 

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med bestämmelserna i dessa förordningar kan alltjämt åberopas under en period på tre månader från den dag då förordningarna trädde i kraft, förutsatt att villkoren i artikel 34.9 i förordning (EEG) nr 952/2013 uppfylls.

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder