Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordningar om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 14.9.2022 9.28 | Publicerad på svenska 14.9.2022 kl. 9.41
Pressmeddelande

Kommissionen utfärdade den 8 september 2022 förordningarna (EU) nr 2022/1522, (EU) nr 2022/1523 och (EU) nr 2022/1524 (EUT L 237, 14.9.2022) om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen. 

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras den 4 oktober 2022 eller därefter. 

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med bestämmelserna i dessa förordningar kan alltjämt åberopas under en period på tre månader från den dag då förordningarna trädde i kraft, förutsatt att villkoren i artikel 34.9 i förordning (EEG) nr 952/2013 uppfylls.

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om varukoder