Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordning om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 30.11.2023 13.40
Pressmeddelande

Kommissionen utfärdade den 21 november 2023 genomförandeförordning (EU) 2023/2656 (EUT, L-serien, 27.11.2023) om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen. 

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 17 december 2023 eller därefter. 

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med bestämmelserna i denna förordning kan alltjämt åberopas under en period på tre månader från den dag då förordningen trädde i kraft, förutsatt att villkoren i artikel 34.9 i förordning (EEG) nr 952/2013 uppfylls.

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder