Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordning om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 4.1.2021 9.53
Pressmeddelande

Kommissionen utfärdade den 16 december 2020 förordning (EU) nr 2020/2179 (EUT L 433, 22.12.2020, s. 33–36) om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen. 

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 11 januari 2021 eller därefter. 

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med bestämmelserna i denna förordning kan alltjämt åberopas under en period på tre månader från den dag då förordningen trädde i kraft, förutsatt att villkoren i artikel 34.9 i förordning (EEG) nr 952/2013 uppfylls.

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder