Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordning om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 23.9.2020 11.11
Pressmeddelande

Kommissionen utfärdade den 9 september 2020 förordning (EU) nr 2020/1317 (EUT L 309, 23.9.2020) om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen.
 
Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 13 oktober 2020 eller därefter. 

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med bestämmelserna i denna förordning kan alltjämt åberopas under en period på tre månader från den dag då förordningen trädde i kraft, förutsatt att villkoren i artikel 34.9 i förordning (EEG) nr 952/2013 uppfylls.

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om varukoder