Hoppa till innehåll

Kommersiell import av livsmedel maskeras som privat införsel – kan också påverka konsumentsäkerheten

Utgivningsdatum 13.6.2023 8.05
Pressmeddelande

Tullen har lagt märke till att privatpersoner för in rätt så stora partier livsmedel från tredje länder för kommersiella syften och därmed möjligtvis kringgår bland annat skatter och övervakningen av livsmedelsäkerheten. Upptäckten gjordes inom ramen för ett projekt mot livsmedelsbedrägerier som slutfördes i mars.

Tullen misstänker att privatpersoner har fört in livsmedel i Finland från tredje länder för kommersiellt bruk. Observationerna gjordes i samband med ett projekt mot livsmedelsbedrägerier. Det var bland annat de stora importmängderna, för stora för privat konsumtion, som gav en fingervisning om att det var fråga om kommersiella syften. En del av privatpersonerna har också affärsverksamhet förknippad med livsmedlen eller en koppling till sådan verksamhet.

Tullen misstänker att livsmedel som importerats som privat införsel bland annat har använts som råvaror i restauranger och sålts i livsmedelsaffärer och -kiosker, vid företag som erbjuder välfärdstjänster samt som direktförsäljning till konsumenter t.ex. via sociala medier. Merparten av livsmedlen hade sitt ursprung i Thailand, Sydkorea, Förenta staterna och Indien. Bland produkterna noterades framför allt chilifrukter, kosttillskott, snabbkaffe och söta kex.

Fenomenet är oroande särskilt med tanke på konsumentsäkerheten, eftersom man med agerandet kringgår eller försöker kringgå övervakningen av livsmedelssäkerheten. I livsmedlen som importerats som privat införsel har man hittat bland annat förbjudna tillsatsämnen och alltför höga halter av bekämpningsmedel. En del produkter har det inte ens varit möjligt att undersöka fullt ut, eftersom deras sammansättning varit oklar på grund av bristfälliga förpackningspåskrifter. Dessa produkter släpptes heller inte ut på marknaden.

Tullen har anmält alla fall som misstänks utgöra kommersiell verksamhet till livsmedelstillsynsmyndigheten i aktörens hemkommun.

Livsmedelsbedrägerier bekämpas genom samarbete nu och i framtiden

Det gemensamma projektet mot livsmedelsbedrägerier mellan Tullen, Livsmedelsverket och kommunernas livsmedelstillsyn var en del av bekämpningen av grå ekonomi. Det främsta målet med det gemensamma projektet, som slutfördes i början av år 2023, var att identifiera, bekämpa och avslöja livsmedelsbedrägerier i gränsöverskridande varutrafik. Bedrägerierna medför skada för både laglydiga livsmedelsaktörer och medborgarnas hälsa och säkerhet. Projektet hade även som mål att intensifiera samarbetet mellan myndigheter.

- Under projektet lyckades vi kombinera olika myndigheters kunskap på ett bättre sätt än tidigare och producera ny information om bekämpning och avslöjande av livsmedelsbedrägerier i den gränsöverskridande varutrafiken. Det här fenomenet som vi noterade är ett lysande exempel på detta resultatrika arbete. Genom att ytterligare effektivisera samarbetet mellan olika myndigheter kan vi i framtiden uppnå ännu bättre resultat i att avslöja brottslig verksamhet i livsmedelskedjan. Arbetet med att bekämpa livsmedelsbedrägerier tar alltså ingalunda slut här, säger projektchef Paula Kangas om det slutförda utvecklingsprojektet.

Livsmedelsbedrägerier är ett internationellt fenomen. Både Tullens och Livsmedelverkets uppgifter omfattar internationellt samarbete. I projektets slutrapport rekommenderas det att samarbetet mellan Tullen och Livsmedelsverket i framtiden borde utvecklas även på det internationella planet tillsammans med de andra EU-medlemsländerna.

Läs mer om samarbetsprojektet mellan myndigheterna och dess resultat i projektets slutrapport (PDF på finska).

Mediemeddelande