Hoppa till innehåll

Japanavtalets övergångsbestämmelse för ursprungsprodukter som är på väg eller i lager

Utgivningsdatum 5.3.2019 11.48
Pressmeddelande

Precisering till meddelandet som publicerades 22.2.2019

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Japan har tillämpats sedan den 1 februari 2019. Avtalet har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning L 330/27.12.2018. Tullen har publicerat ett kundmeddelande om avtalet.

Avtalets tullförmåner kan också tillämpas på produkter som har ursprung i endera avtalsparten och som den dagen då avtalet trädde i kraft varit på väg från exportlandet till importlandet eller under tullkontroll i importlandet, förutsatt att produkterna inte har övergått till fri omsättning (artikel 3.29 i avtalet). För att erhålla tullförmånerna förutsätts att en ansökan om förmånlig tullbehandling lämnas in för ursprungsprodukterna till importlandets tullmyndigheter inom 12 månader efter att avtalet trätt i kraft.

Med tanke på tullförmånen ska exportören, efter att avtalet trätt i kraft, upprätta en ursprungsförsäkran till exempel på en kopia av försändelsens faktura, där produkterna beskrivits tillräckligt noggrant för att de ska kunna identifieras. Ursprungsförsäkran ska också förses med datum om den upprättas en annan dag än det datum som finns i fakturan i fråga. 

Kommissionen har också bekräftat att avtalet inte innehåller någon bestämmelse om förbud mot tullrestitution.

Mera information:
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om förmånsbehandling