Hoppa till innehåll

Importerar eller tillverkar du stålprodukter? Nu är det möjligt att begära att bli hörd av kommissionen i fråga om skyddsåtgärder.

22.5.2019 10.42
Pressmeddelande

Kommissionen har på eget initiativ inlett en översyn av gällande skyddsåtgärder. Översynen beskrivs i detalj i kommissionens tillkännagivande som publicerades den 17 maj 2019 i EU:s officiella tidning nr C 169.

Kommissionen införde den 31 januari 2019 slutgiltiga skyddsåtgärder i fråga om vissa stålprodukter. Skyddsåtgärderna utgörs av tullkvoter för import till unionen av 26 stålproduktkategorier. Skyddsåtgärderna gäller till och med den 30 juni 2021.

Kommissionen vill nu se över om omständigheterna förändrats så att nivån på eller tilldelningen av tullkvoterna behöver anpassas. Kommissionen har konstaterat att en del av den landspecifika tullkvoten för vissa produktkategorier liksom den motsvarande återstående tullkvoten för det senaste kvartalet har uttömts i en ovanligt snabb takt jämfört med den traditionella importnivån. Avsikten är att slutföra översynen, om möjligt, före den 30 september 2019 för att undvika osäkerhet och onödiga störningar i det gällande skyddssystemet för stål.

Alla som berörs av ärendet kan inom utsatt tid begära att bli hörda av kommissionen. I bilagan till kommissionens tillkännagivande förtecknas produktnumren och produktkategorierna för de stålprodukter som omfattas av översynen.

Kommissionen undersöker och hanterar skyddsåtgärder med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom tidsfristen, eftersom det är det enda sättet att påverka ärendet även i ett senare skede.

Mera information:
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar