Hoppa till innehåll

I handeln med utomeuropeiska länder och territorier krävs REX-ursprungsförsäkran fr.o.m. 1 januari 2020

Utgivningsdatum 30.12.2019 9.55
Pressmeddelande

Från början av år 2020 förutsätts för tullförmånsbehandling vid export och import mellan EU och utomeuropeiska länder och territorier (UTL eng. OCT), att exportörer är registrerade (REX) och kan upprätta ursprungsförsäkringar. Varucertifikat EUR1 och ursprungsdeklarationer som tidigare varit berättigade till tullförmånsbehandling kan inte längre bestyrkas efter år 2019.

En REX-ursprungsförsäkran krävs för varor som importeras från UTL-länder och -territorier, om värdet på ursprungsvarorna i exportförsändelsen överstiger 10 000 euro. Om en exportör från ett utomeuropeiskt territorium inte är registrerad och värdet på ursprungsvarorna överstiger 10 000 euro, kan tullförmånsbehandling inte beviljas överhuvudtaget i unionen.

På samma sätt beviljar också vissa utomeuropeiska länder och territorier tullförmåner för ursprungsprodukter från EU. Också en exportör inom EU ska från början av år 2020 vara registrerad för att kunna upprätta ursprungsförsäkringar för ursprungsprodukter värda över 10 000 euro vid export till UTL-länder och -territorier.

Ursprungsförsäkran gäller i 12 månader från den dag då exportören upprättade den.

Ursprungsförsäkran kan i undantagsfall upprättas efter exporten förutsatt att den uppvisas i den importerande parten senast två år efter exporten. En ursprungsförsäkran kan också upprättas i efterhand om försändelsen delas upp.

Mall för ursprungsförsäkran

Det nya UTL-beslutet med ursprungsregler har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning L 334, 19.12.2013. Ursprungsreglerna finns i bilaga VI till beslutet. Ibruktagandet av den registrerade exportörens (REX) system har dock senarelagts till början av år 2020 (EUT L 324, 30.11.2016).

Textmallen för ursprungsförsäkran med ifyllningsanvisningar finns i tillägg XII till ursprungsreglerna.

Ursprungsförsäkran kan upprättas i vilket kommersiellt dokument som helst. Försäkran ska innehålla exportörens respektive mottagarens namn och fullständiga adresser, en beskrivning av varorna och datum för utfärdande av ursprungsförsäkran.

Ursprungsförsäkran på engelska

The exporter (Number of Registered Exporter – unless the value of the consigned originating products does not exceed EUR 10 000 ( 2 )) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin ( 3 ) according to rules of origin of the Decision on the association of the overseas countries and territories and that the origin criterion met is … ( 4 )

(1) När ursprungsförsäkran ersätter en annan försäkran i enlighet med artikel 48 i bilagan, ska detta datum samt datumet för den ursprungliga försäkran fyllas i.

(2) När ursprungsförsäkran ersätter en annan försäkran, ska den nya innehavaren av varorna som upprättar försäkran ange sitt namn och sin fullständiga adress samt frasen (på engelska) ”acting on the basis of the statement on origin made out by [name and full address of the exporter in the OCT], registered under the following number [Number of Registered Exporter of the exporter in theOCT]”.

(3) Produkternas ursprung ska anges. När ursprungsförsäkran helt eller delvis hänför sig till produkter med ursprung i Ceuta och Melilla omnämnda i artikel 62 till denna bilaga, måste exportören ange dem tydligt med beteckningen ”CM” i det dokument på vilket försäkran upprättas.

(4) För helt framställda produkter anges bokstaven ’P’. För tillräckligt bearbetade eller behandlade produkter anges bokstaven ’W’ efterföljd av den fyrsiffriga varukoden för exportprodukten (t.ex. ’W’ 9618) för harmoniserad beskrivning och kodifiering av handelsvaror; i tillämpliga delar ska denna uppgift ersättas med någon av följande hänvisningar: ”EU cumulation”, ”OCT cumulation”, ”cumulation with EPA country”, ”extended cumulation with country x” tai ”Cumul UE”, ”cumul PTOM”, ”cumul avec pays APE”, ”cumul étendu avec le pays x”.

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om förmånsbehandling