Hoppa till innehåll

Förändringen av tulldeklareringen vid import fortsätter hösten 2022

Utgivningsdatum 5.8.2021 9.56
Pressmeddelande

Förändringen av tulldeklareringen vid import och övergången till elektronisk deklarering fortsätter hösten 2022. Efter förändringen kommer också alla tulldeklarationer i två faser som tidigare ingetts vid ett tullkontor samt kontantförtullningar som gjorts av företag, såsom deklarationer för särskilda förfaranden, att inges elektroniskt. Deklarationerna kommer att inges elektroniskt antingen med uppdaterade meddelanden eller i Tullklareringstjänsten. SAD-blankett kan i fortsättningen endast användas vid reservförfarande. Nya tullförfaranden kommer också att införas.

I samband med förändringen ändras även deklarationsprocesserna gällande Åland. Dessutom måste alla meddelandekunder vid import och tullagring uppdatera sina program när meddelandena förändras.

Deklarationer för särskilda förfaranden kommer att inges i den nya tjänsten eller genom meddelandedeklarering

I fortsättningen kommer följande deklarationer för särskilda förfaranden att inges i Tullklareringstjänsten eller med uppdaterade meddelanden.

 • deklarationer för aktiv förädling (tullförfarande 51)
 • deklarationer för slutanvändning (den nya tullförfarandekoden är 44)
 • deklarationer för tillfällig införsel (tullförfarande 53)
  • undantag: muntlig deklarering används fortfarande, och till stöd för en muntlig deklaration ska man lämna in blankett 613r

Nya tullförfaranden införs

Efter förändringen införs också följande helt nya tullförfaranden:

 • 46 – Import av sådana förädlade produkter som framställts av likvärdiga varor inom ramen för förfarandet för passiv förädling före exporten av de varor de ersätter (passiv förädling som inleds med import)
 • 48 – Övergång till fri förbrukning med samtidig övergång till fri omsättning av ersättningsprodukter inom ramen för förfarandet för passiv förädling, före exporten av de defekta varorna (passiv förädling som inleds med import)
 • 95 – Hänförande av unionsvaror till ett annat lagerförfarande än ett tullagerförfarande där varken mervärdesskatt eller, när så är tillämpligt, punktskatter har betalats (hänförande till skatteupplagringsförfarandet)
 • 96 – Hänförande av unionsvaror till ett annat lagerförfarande än ett tullagerförfarande där varken mervärdesskatt eller, när så är tillämpligt, punktskatter har betalats och där övrig skatt omfattas av uppskov 

I fortsättningen kommer man att be om avslutande av särskilda förfaranden eller förlängning av en tidsfrist i Tullklareringstjänsten eller med meddelandet ”Fritt formulerad kontakt”. Det finns planer på att ta i bruk en separat deklaration för avräkningsnota år 2023. 

Förenklade deklarationer och kompletterande deklarationer kommer att inges i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering

Följande förenklade deklarationer och kompletterande deklarationer kommer att ändras:

 • förenklade deklarationer vid periodförtullning
  • Transportmedelsspecifika deklarationer ersätter nuvarande deklarationer i form av en fraktsedel vid frigörandet. Tulldeklarationen som inleder perioden slopas.
 • andra förenklade deklarationer
  • Till exempel kvotförtullningar kan i fortsättningen göras i två faser.
 • elektroniska anmälningar av varors ankomst som inges av EIR-tillståndshavare, dvs. tidigare hemförtullare vid import 
 • kompletterande deklarationer för alla ovannämnda deklarationer.

I fortsättningen inges de förenklade och kompletterande deklarationerna i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering. 

Deklarering av varor som införs från ett annat EU-land till Åland

När varor förs in från ett annat EU-land än Finland till Åland kan importdeklarationen i fortsättningen också inges på förhand. Varorna i en på förhand ingiven tulldeklaration anmäls till Tullen med en ny elektronisk anmälan av varors ankomst. Samtidigt slopas deklarationsprocessen i två faser, där en momsregistrerad importör har kunnat inge en förenklad deklaration för varorna med ett transportdokument eller annat motsvarande dokument vid ankomsten och inom 10 dagar en elektronisk kompletterande deklaration.

Om en momsregistrerad importör inte har tillgång till fullständiga uppgifter när deklarationen inges, kan uppgifterna i fortsättningen först anges enligt uppskattning. När de slutliga uppgifterna är tillgängliga, anger deklaranten dem genom att begära ändring av deklarationen.

Deklarering i varutrafiken mellan Åland och övriga Finland

I deklarationer för import mellan Åland och övriga Finland blir värdeuppgiften en obligatorisk uppgift för alla deklaranter. Samtidigt slopas deklarationsprocessen i två faser, där en momsregistrerad importör har kunnat inge en förenklad deklaration för varorna med ett transportdokument eller annat motsvarande dokument vid ankomsten och inom 10 dagar en elektronisk kompletterande deklaration.

I fortsättningen, om en momsregistrerad importör inte har tillgång till fullständiga uppgifter när deklarationen inges, kan uppgifterna först anges enligt uppskattning. När de slutliga uppgifterna är tillgängliga, anger deklaranten dem genom att begära ändring av deklarationen.

Därtill ändras även deklarationsprocessen där ett företag med skattegränsnummer kan med en månatlig sammandragsdeklaration till Tullen deklarera de varor som företaget har skickat över skattegränsen till privatpersoner. Vi informerar närmare om den nya deklarationsprocessen för användare av skattegränsnummer senare.

Deklarationerna för särskilda förfaranden i varutrafiken mellan Åland och övriga Finland ändras också. Deklarationerna för tullagring ska redan nu inges i Tullklareringstjänsten, men det blir ändringar  t.ex. i deklareringen av varor som sänds över skattegränsen för reparation. Vi informerar mer om detta senare.

Förändringen påverkar alla meddelandekunder vid tullagring och import

Förändringen hösten 2022 påverkar alla meddelandekunder som inger deklarationer för import eller tullagring. Alla meddelandekunder vid import måste uppdatera sina program och testa dem med Tullen, eftersom det görs även strukturella ändringar i meddelandena. Också de meddelandekunder som redan nu inger nya tulldeklarationer för import och tullagring ska testa sina program på nytt.

Vi informerar separat i början av år 2022 om hur man ansöker om att bli meddelandekund.

Tullen kommer också att ändra sättet att höra kunden före ett negativt beslut. Det blir ändringar i datainnehållet av meddelandet om ogiltigförklaring. Begäran om korrigering före frigörandet till förfarandet och begäran om ändring efter frigörandet till förfarandet kommer att kombineras till en begäran om ändring med samma innehåll.

Vi har som mål att publicera meddelandebeskrivningarna, dvs. meddelandespecifikationerna, cirka ett år innan deklarationerna tas i bruk.

Mera information: UCC(at)tulli.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering