Hoppa till innehåll

Förändringar i kraven på angivande av Tullens beslut om bindande besked fr.o.m. 20.12.2022

Utgivningsdatum 13.12.2022 14.03
Pressmeddelande

Kommissionen publicerade den 30 november 2022 genomförandeförordning (EU) 2022/2334 genom vilken den ändrar artikel 20 i genomförandeförordningen för unionstullkodexen. Denna artikel har bara förpliktat innehavare av beslut om bindande klassificeringsbesked (STT) att ange beslutets referensnummer i tulldeklarationen, när varor som omfattas av beslutet importeras till eller exporteras från unionen. Genom ändringen har nu hänvisningarna till bara STT-beslut tagits bort i artikeln, som således utvidgas till att gälla alla beslut om bindande besked som utfärdas av tullmyndigheten. 

Ändringen träder i kraft den 20 december 2022. I praktiken kommer också besluten om bindande ursprungsbesked (SAT) att omfattas av skyldigheterna enligt artikeln. Dessa besluts referensnummer ska i fortsättningen anges av exportörer och importörer i tulldeklarationer för varor som omfattas av beslutet. Det individuella referensnumret för SAT-beslutet anges i export- och importdeklarationer på varupostnivå som bifogat dokument med dokumentkoden C627. I exportdeklarationer anges startdatumet för SAT-beslutets giltighetstid i ett separat datafält för datum, men i importdeklarationer anges det efter referensnumret i samma fält.

Mera information:
yritysneuvonta(at)tulli.fi 

Kundmeddelande Meddelanden om förmånsbehandling