Hoppa till innehåll

Ansökan om tullbefrielser och tullkvoter som ska träda i kraft den 1 juli 2022

Utgivningsdatum 23.7.2021 14.00
Pressmeddelande

Ansökan om tullbefrielser och tullkvoter som ska träda i kraft den 1 juli 2022 ska senast den 27 augusti 2021 skickas till adressen

Tullen
Utrikeshandels- och beskattningsavdelningen, förtullningsenheten
Gruppen för tullskattegrunder
PB 512
00101 Helsingfors

samt till båda nedan nämnda e-postadresser.

I ansökan kan man föreslå att en ny tullbefrielse/tullkvot införs, att en gällande befrielse/kvot avskaffas eller att beskrivningen av en gällande befrielse/kvot ändras. Dessutom kan man föreslå att volymen för en gällande kvot ändras.

Detaljerade uppgifter om villkoren för autonoma tullbefrielser och autonoma tullkvoter samt om behandlingsordningen vid fastställande av dem finns publicerade i kommissionens meddelande (2011/C 363/02) (EUT C 363/13.12.2011).

Rådets förordningar om ändring av tullbefrielser och tullkvoter publiceras i Europeiska unionens officiella tidning två gånger om året (december–januari, juni–juli).

Upprättande av ansökan

Ansökan ska upprättas enligt kommissionens formulär (BILAGA: Annex I, II) och till ansökan ska bifogas en detaljerad redogörelse som handläggningen av ärendet kräver. Det rekommenderas att ansökan upprättas på engelska för att handläggningen ska gå snabbare; varubeskrivningen ska dock anges även på svenska.

Varukod, produktbeskrivning och användningsändamål

Varukoden anges enligt den kombinerade nomenklaturen med minst 8 siffrors noggrannhet. Företaget som upprättar ansökan ska försäkra sig om varukodens riktighet. I oklara fall är det säkrast att använda sig av Tullens sakkunskap.

Varan ska beskrivas tillräckligt exakt, så att den klart kan åtskiljas från övriga varor som klassificeras enligt samma varukod. Den detaljerade beskrivningen ges i regel i en bilaga (datablad) som innehåller alla nödvändiga uppgifter om varans tekniska egenskaper och i tillämpliga delar om dess funktion. Dessa uppgifter är nödvändiga för att kunna reda ut om samma eller motsvarande varor tillverkas inom unionen.

Användningsändamålet för varan och för den produkt som kommer att tillverkas av varan ska redogöras för tillräckligt noggrant.

Tillgång till varan i Europeiska unionen

En tullbefrielse kan beviljas bara om samma eller motsvarande varor inte finns att tillgå inom unionen. Detta ska bevisas av sökanden. Bevisningsskyldigheten kan fullgöras t.ex. genom en offertbegäran på vilken de ledande gemenskapsföretagen inom branschen har gett ett avböjande svar.

En tullkvot kan beviljas om produktionen av samma eller motsvarande varor är otillräcklig inom unionen. Kvoten beviljas endast för den mängd som saknas.

Företagets kontaktperson

I sin ansökan ska företaget ange en kontaktperson som svarar för riktigheten av de lämnade uppgifterna och innehar tillräcklig kunskap om varans tekniska egenskaper och om dess användning samt om övriga fakta som är av vikt vid handläggningen.

Handläggning av ansökningar

Tullens utrikeshandels- och beskattningsavdelning gör en preliminär granskning av de inlämnade ansökningarna och begär vid behov tilläggsuppgifter av sökandena. Om kommissionen inte godkänner ansökan för kommittébehandling, informeras det ansökande företaget om det.

Representanten för Tullens utrikeshandels- och beskattningsavdelning deltar i kommitténs arbete. Om man vid kommittébehandlingen motsätter sig ett godkännande av ansökan, informeras det ansökande företaget om vilket land som motsätter sig samt kontaktuppgifterna för det företag som motsätter sig ansökan. Då har det företag som lämnat in ansökan i Finland skyldighet att kontakta det företag som motsätter sig ansökan. Ifall ingen sådan kontakt kan påvisas, anser man i regel att ansökan har förfallit.

Mera information:

  • Pirjo Nyberg, fornamn.efternamn@tulli.fi
  • Minna Nyberg, fornamn.efternamn@tulli.fi
Meddelanden om förmånsbehandling