Hoppa till innehåll

Ändringar i skyddsåtgärderna gällande stålprodukter från tredjeländer fr.o.m. 1.1.2021

Utgivningsdatum 17.12.2020 7.36
Pressmeddelande

Kommissionen införde 2.2.2019 genom genomförandeförordning (EU) 2019/159 slutgiltiga skyddsåtgärder på import av vissa stålprodukter från tredjeländer och öppnade tullkvoter för import till unionen av stålprodukter från flera olika produktkategorier. Skyddsåtgärderna fastställdes i den ursprungliga genomförandeförordningen på grundval av den genomsnittliga importen till unionen med 28 medlemsstater. Eftersom Förenade kungariket fr.o.m. 1.1.2021 inte längre kommer att vara en del av EU:s tullområde, ändrar kommissionen tillämpningsområdet för skyddsåtgärderna.

De produkter med ursprung i utvecklingsländer på vilka skyddsåtgärderna tillämpas finns förtecknade i bilaga III.2 till genomförandeförordningen. Kommissionen ändrar denna förteckning genom att exkludera importen till Förenade kungariket. I fråga om vissa produktkategorier görs därtill ändringar beträffande tillämpandet av åtgärder som gäller Kina, Turkiet och Förenade Arabemiraten.

De per produktkategori angivna tullkvoterna som är indelade i landspecifika tullkvoter och i tullkvoter avsedda för andra länder finns förtecknade i bilaga IV. Kommissionen ändrar denna förteckning genom att i den även inkludera importen från Förenade kungariket till unionen.
Tullkvoter söks med en tulldeklaration och produktens ursprung, på vilket denna förordning är tillämplig, fastställs i enlighet med unionens gällande bestämmelser om icke-förmånsberättigande ursprung. Vid behov ska ursprunget också kunna påvisas för Tullen. Tullkvoterna förvaltas i kronologisk ordning i enlighet med datumen när tulldeklarationerna godtagits.

Dessa ändringar träder i kraft fr.o.m. 1.1.2021.

Mera informations finns i Europeiska unionens officiella tidning nr L 416, 11.12.2020.

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar