Hoppa till innehåll

Tullens föreskrift (3/2021) om regelbunden användning av förenklad tulldeklaration vid import av unionsvaror till Åland

1.6.2021 15.24
Pressmeddelande

3/2021

Datum
1.6.2021

Författningsgrund
Tullagen (304/2016), 52 §
Förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen, artikel 166, 167 och 278 
Delegerad förordning (EU) nr 2016/341 om komplettering av tullkodexen vad gäller övergångsregler för vissa bestämmelser och om ändring av den delegerade förordningen (EU) nr 2015/2446, artikel 16
Delegerad förordning (EU) 2015/2446, artikel 134 ((EU) 2018/1063)  
Lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen (1266/1996), 18 §
Mervärdesskattelagen, 101 § 2 mom. (523/2017) 

Giltighetstid
Fr.o.m. 2.6.2021 tills vidare. Genom denna föreskrift upphävs Tullens föreskrift nr 1/2018 av den 5 mars 2018.

Målgrupper
Deklaranter och deras ombud
Mariehamns tull

Denna föreskrift ska tillämpas vid regelbunden användning av förenklad tulldeklaration vid import av unionsvaror till Åland från ett annat område inom Europeiska unionens skatteområde än Fastlandsfinland och vid import av unionsvaror till Åland från ett område utanför Europeiska unionens skatteområde.

Deklaranter som är införda i registret över momsskyldiga eller deras ombud har rätt att regelbundet hänföra unionsvaror till ett tullförfarande med en förenklad tulldeklaration. Denna rätt gäller hänförande av unionsvaror till tullförfarandet för övergång till fri omsättning, men inte till andra tullförfaranden.

Deklaranten som är införd i registret över momsskyldiga eller dennes ombud ska vid hänförande av varor till tullförfarandet för övergång till fri omsättning med en förenklad deklaration utöver uppgiftskraven enligt Europeiska unionens lagstiftning också iaktta Tullens nationella uppgiftskrav och uppgiftskraven enligt denna föreskrift samt använda både koderna enligt Europeiska unionens lagstiftning och de nationella koder som Tullen publicerat. 
Det kommersiella eller administrativa dokument som används som förenklad tulldeklaration, t.ex. faktura eller transportdokument, ska innehålla följande uppgifter och anteckningar:

  • avsändare
  • mottagare
  • varubeskrivning
  • mängd
  • värde
  • dokumentets nummer
  • deklarantens eller ombudets FO-nummer 
  • anteckningen ”Övergång till fri omsättning, Tullens föreskrift 3/2021”, som anses vara en ansökan om att hänföra varorna till tullförfarandet för övergång till fri omsättning.

Om deklarationen inges innan varorna anländer ska dokumentet också förses med uppgift om fartygets eller flygplanets ankomsttid och -plats samt fartygets namn eller flygets nummer. I stället för fartygets ankomsttid och -plats samt fartygets namn kan man i dokumentet ange fartygets Portnet-nummer. Som  kompletterande tulldeklaration inges en elektronisk tulldeklaration inom tio (10) dagar från frigörandet av varan.

Elström som förs in via elnät från Sverige till Åland deklareras periodvis. Periodens längd är en kalendermånad. Tulldeklarationen som inleder perioden inges senast den första dagen i kalendermånaden. Totalmängden elström som förts in under perioden anges i en kompletterande tulldeklaration. Den ska inges inom tio (10) dagar efter utgången av perioden. 

Rätten att regelbundet hänföra varor till tullförfarandet för övergång till fri omsättning med en förenklad tulldeklaration tillåts inte, om Skatteförvaltningen överför deklaranten som är införd i registret över mervärdesskatteskyldiga till ett särskilt förfarande vid mervärdesbeskattning. 

Generaldirektör Hannu Mäkinen

Tf. chefsjurist Jarmo Nieminen

Föreskrift