Hoppa till innehåll

Covid-19 -undantagsförfarandena gällande ursprungsbevis vid export och import avbryts 1.5.2024

Utgivningsdatum 23.2.2024 15.03
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen gav på grund av Covid-19-undantagsförhållandema den 31 mars 2020 en ”Information note 1” -rekommendation till medlemsländernas myndigheter om tillfälliga flexibla tillvägagångssätt vid ansökan och uppvisande av ursprungsintyg. Förändringarna grundade sig på Europeiska kommissionens alternativa förfarande-bestämmelser. Nu har kommissionen konstaterat att det inte längre finns grunder för dessa undantagsåtgärder. Därför avbryts tillämpningen av ”Information Note 1” -rekommendationen vid processer med ursprungsbevis vid import och export genom kommissionens meddelande (på engelska) från och med den 1 maj 2024. 

Undantagsåtgärder som avbryts vid export

Enligt kommissionens rekommendation uppmanade Tullen exportföretag att under pandemin bestyrka sina exportförsändelsers ursprung i första hand med en godkänd eller en icke-godkänd exportörs ursprungsdeklaration. Därtill kunde varucertifikat EUR.1 undantagsvis sökas med en kopia av EUR.1-ansökningsblanketten, och vid behov kunde man skicka certifikatet i original per post till Tullen för stämpling i efterhand. Tullen bad dock exportörer att beakta att importländernas myndigheter nödvändigtvis inte tillämpar undantagsåtgärder på samma sätt. Därför var det skäl att förbereda sig på eventuella begäranden om ursprungliga ursprungsintyg i efterhand.  

När undantagsåtgärderna upphör ska alla varucertifikat EUR.1 fr.o.m. den 1 maj 2024 bestyrkas vid tullkontoren. Senast nu ska exportörerna också förbereda sig på att det eventuellt kommer begäranden om dokument från importländerna i efterhand. Tullen uppmanar dock exportörer att hämta stämplingar på originalexemplaren på tullkontoren bara när det verkligen behövs. För att få en eventuell ursprunglig ansökan om varucertifikat EUR.1 bestyrkt ska exportören besöka det tullkontor där kopian av varucertifikatet bestyrkts och där kopian av ansökan med bilagor finns.

Undantagsåtgärder som avbryts vid import

Vid import till Finland har man under undantagsåtgärderna kunnat godkänna kopior av ursprungsintyg som är korrekt ifyllda och bestyrka av en behörig myndighet i exportlandet. Man har också enligt Tullens kundmeddelande om undantagsåtgärderna varit tvungen att som ytterligare uppgift i tulldeklarationen uppge att man yrkar på förmånsbehandling bara med stöd av en kopia av varucertifikatet. Tullen har också krävt att importörerna inhämtar det förmånsberättigande originalcertifikatet från exportlandet och förvarar det enligt de normala reglerna gällande förvaringen av ursprungsbevis. 

När undantagsåtgärderna upphör kan importörer inte längre fr.o.m. den 1 maj 2024 yrka på förmånsbehandling, om de inte har ett varucertifikat EUR. 1 i original som upprättats i exportlandet. Tullen kräver inte att man för de kopior som använts under undantagsåtgärderna uppvisar de ursprungliga varucertifikaten. Tullen kan dock kräva att det ursprungliga varucertifikatet visas upp t.ex. i samband med en granskning av företaget.
 
Mera information:
Tullens kundmeddelande om Covid-19-undantagsåtgärder 15.4.2020: Covid-19-läget – Förändringar i ursprungsintyg vid export och import
Europeiska kommissionens webbsida med anvisningar om Covid-19-undantagsåtgärderna: (Covid-19): Customs guidance for trade - European Commission (europa.eu)
yritysneuvonta(at)tulli.fi 
 

Kundmeddelande Meddelanden om förmånsbehandling