Hoppa till innehåll

Autonoma tullbefrielser 1.7.2021

Utgivningsdatum 29.6.2021 15.06
Pressmeddelande

Europeiska unionens råd har utfärdat en förordning om ändring av förordning (EU) nr 1387/2013 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter. Förordning (EU) 2021/1052 finns publicerad i EUT L 227/28.6.2021. 

Genom den nu publicerade förordningen ändras bilagan till förordning (EU) nr 1387/2013 på följande sätt: 

  1. Sådana tullbefrielser vars tillämpning inte längre ligger i unionens intresse ska utgå. Dessutom ska vissa tullbefrielser utgå eftersom avtalet om informationsteknikprodukter har genomförts och genom avtalet tullsatsen för de berörda produkterna har satts ner till noll. En förteckning över dessa befrielser finns i punkt 1 i bilagan till den nu publicerade förordningen.
  2. För att ta hänsyn till den tekniska produktutvecklingen och ekonomiska trender på marknaden ska varubeskrivningen och klassificeringen för vissa befrielser ändras. På grund av en översyn som gjorts av vissa befrielser ska nya datum fastställas för nästa obligatoriska översyn.  I fråga om dessa befrielser ska posterna med samma löpnummer ersättas i enlighet med punkt 2 i bilagan till den nu publicerade förordningen. 
  3. De nya befrielserna som ska tillämpas ska läggas till eller införas i enlighet med punkt 3 i bilagan till den nu publicerade förordningen.

Förordningen tillämpas från och med 1.7.2021.
    
Mera information:
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi 

Kundmeddelande Meddelanden om förmånsbehandling