Hoppa till innehåll

Nu kan du ansöka om tullbefrielser och tullkvoter som ska träda i kraft 1.1.2024

Utgivningsdatum 4.1.2023 15.18 | Publicerad på svenska 9.1.2023 kl. 9.56
Pressmeddelande

Ansökan om tullbefrielser och tullkvoter som ska träda i kraft den 1 januari 2024 ska skickas senast den 24 februari 2023. I ansökan kan man föreslå att en ny tullbefrielse eller tullkvot införs, att en gällande befrielse eller kvot upphävs eller att beskrivningen av en gällande befrielse eller kvot ändras. Dessutom kan man föreslå att volymen för en gällande kvot ändras.

Detaljerade uppgifter om villkoren för autonoma tullbefrielser och tullkvoter samt om behandlingsordningen för ansökningarna finns publicerade i kommissionens meddelande 2011/C 363/02 som finns publicerad i EU:s officiella tidning C 363/13.12.2011.

Rådets förordningar om ändring av tullbefrielser och tullkvoter publiceras i Europeiska unionens officiella tidning två gånger om året (december–januari, juni–juli).

Upprättande av ansökan

Ansökan ska upprättas enligt kommissionens formulär och till ansökan ska bifogas en detaljerad utredning om varan samt en motivering för ansökan. Det rekommenderas att ansökan upprättas på engelska för att handläggningen ska gå snabbare. Varubeskrivningen ska dock anges även på svenska. Ansökningsblanketten består av två delar. Ansökningsblanketten finns på Tullens webbplats.

Varukod, varubeskrivning och användningsändamål

Varukoden ska anges enligt den kombinerade nomenklaturen med minst 8 siffrors noggrannhet. Se till att varukoden är den rätta, och rådfråga Tullen i oklara fall.

Varan ska beskrivas tillräckligt exakt, så att den klart kan åtskiljas från andra varor som klassificeras enligt samma varukod. Den detaljerade beskrivningen anges i regel i en bilaga (datablad) som ska innehåller alla nödvändiga uppgifter om varans tekniska egenskaper och i tillämpliga delar om dess funktion. Dessa uppgifter är nödvändiga för att kunna reda ut om samma eller motsvarande varor tillverkas inom unionen.

Användningsändamålet för varan och för den produkt som kommer att tillverkas av varan ska också beskrivas tillräckligt noggrant.

Tillgång till varan i Europeiska unionen                                                                   

En tullbefrielse kan beviljas bara om samma eller motsvarande varor inte finns att tillgå inom unionen. Detta ska bevisas av sökanden. Sökanden ska ha t.ex. en offertbegäran på vilken de ledande gemenskapsföretagen inom branschen har gett ett avböjande svar.

En tullkvot kan beviljas om produktionen av samma eller motsvarande varor är otillräcklig inom unionen. Då beviljas kvoten endast för den mängd som saknas.

Företagets kontaktperson

För handläggning av ansökan ska man i ansökan ange en kontaktperson som svarar för riktigheten av de lämnade uppgifterna. Kontaktpersonen ska ha tillräcklig kunskap om varans tekniska egenskaper och om dess användning samt om övriga fakta som är av vikt vid handläggningen.

Inlämnande av ansökan

Skicka ansökan per post till:

Tullen 
Utrikeshandels- och beskattningsavdelningen, förtullningsenheten
Gruppen för tullskattegrunder 
PB 512 
00101 Helsingfors 

Skicka ansökan också per e-post till följande personer:
Minna Nyberg, fornamn.efternamn(at)tulli.fi
Pirjo Nyberg, fornamn.efternamn(at)tulli.fi 

Handläggning av ansökningar

Tullen går igenom ansökningarna och begär ytterligare upplysningar vid behov. Tullen skickar ansökningarna till EU-kommissionen. Om kommissionen inte godkänner ansökan för kommittébehandling, informeras det ansökande företaget om detta.

En representant för Tullen deltar i kommitténs arbete. Om man vid kommittébehandlingen motsätter sig ett godkännande av ansökan, informeras det ansökande företaget om vilket land som motsätter sig samt skickas kontaktuppgifterna för det företag som motsätter sig ansökan. Då har det företag som lämnat in ansökan i Finland skyldighet att kontakta det företag som motsätter sig ansökan. Om företaget inte kontaktar företaget som motsätter sig ansökan, anses ansökan ha förfallit.

Mera information:

Tullbefrielser och autonoma tullkvoter

Minna Nyberg, fornamn.efternamn(at)tulli.fi
Pirjo Nyberg, fornamn.efternamn(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om förmånsbehandling