Tietoa museosta

Tullimuseon historiaa

Tullimuseo perustettiin vuonna 1930. Tuolloin tullitoiminnassa oli meneillään suuria muutoksia. Vuoden 1930 kesällä merirajojen vartiointi siirrettiin Tullilta Merivartiolaitokselle. Muutama vuosi myöhemmin Tulli siirtyi pois itäiseltä maarajalta. Ulkomaankauppaan tuli jatkuvasti uusia säädöksiä. Samoin vuonna 1932 päättyi Tullia suuresti työllistänyt alkoholin kieltolaki. Tullin hallussa ympäri maata oli runsaasti vanhaa esineistöä, josta vanhimmat olivat peräisin jo edellisiltä vuosisadoilta.

Aluksi Tullimuseo sijaitsi Tullihallituksen tiloissa, Erottajan ja Uudenmaankadun kulmassa. Museokokoelma ja museonäyttely olivat pitkään yksi ja sama asia. Uusia esineitä kerättiin aktiivisesti maan tullitoimipaikoista ja saatiin paljon lahjoituksia. Aloitettiin myös kokoelman luettelointi. Ensimmäinen esine, tullimiehen virkamerkki 1800-luvun alusta, merkittiin Tullimuseon luetteloon lokakuussa 1930.

Kuva. Tullimuseon kokoelmia Tullihallituksessa 1930-luvulla.

Sota-aikana rakennukseen osui pommeja ja joitakin esineitä tuhoutui. Sodan jälkeen museotoimintaan ei ollut suuria resursseja, mutta kokoelma ja näyttely säilyivät. 1960-luvulla alettiin viimein suunnitella toimintaedellytysten kohentamista. Tullimuseota varten vuokrattiin huoneisto osoitteesta Unioninkatu 5. Yleisölle museo oli 1970-luvun alussa avoinna kahtena päivänä viikossa, tiistaisin ja torstaisin klo 11–13 sekä erikseen tilattavina aikoina.


Kuva
. Tullimuseo Unioninkadulla 1970-luvulla.

Sijainti asuinrakennuksen toisessa kerroksessa ei ollut museovieraiden tai asukkaidenkaan kannalta kaikista soveliain ratkaisu. 1970-luvulla tehtiinkin monia suunnitelmia uusista museotiloista. Ne eivät kuitenkaan toteutuneet. 1980-luvun lopulla Suomenlinnaan ryhdyttiin suunnittelemaan Tullin koulutuskeskusta, johon Tullimuseo olisi sijoittunut. Tämäkään hanke ei toteutunut.

Lopulta Tullimuseolle saatiin Suomenlinnan hoitokunnalta omat tilat kurtiini Hamilton-Polhemista eli osoitteesta Suomenlinna B 20 D. Täällä uusi Tullimuseo avasi ovensa yleisölle 10. kesäkuuta 1992. Jatkossa museonäyttely oli avoinna kesäisin.

Alkuaikoina Tullimuseo oli osa Tullihallituksen hallinto-osastoa. Nykyisin Tullimuseo kuuluu Tullin hallinto-osaston alaiseen viestintäyksikköön ja toteuttaa Tullin viestintästrategiaa.

Kuva: Tullimuseo sijaitsee Hamilton-Polhem-kurtiinissa Suomenlinnan Susisaarella. Rakennuksella on poikkeuksellisen synkeä historia. Siinä toimi 1700-luvulta lähtien linnoituksen vankila. Tänne sijoitettiin 1850-luvulla Suomen toistaiseksi vaarallisimman sarjamurhaajan erityisselli. Rakennus kuului myös vuoden 1918 jälkeiseen Suomenlinnan vankileiriin. Sittemmin talo toimi pitkään varusvarastona, kunnes tilat saneerattiin.

Kokoelmat ja näyttelyt

Tullimuseo on Tullin alainen erikoismuseo, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Työjärjestyksensä mukaan museon tulee ylläpitää kokoelmista koottua perusnäyttelyä ja järjestää toimintasuunnitelmansa mukaan erikoisnäyttelyitä. Museon tulee myös palvella tullialan historiantutkimusta ja koulutusta. Tehtävän toteuttaminen edellyttää kokoelmien tallentamista, säilyttämistä, kunnostamista ja luettelointia. Nykyisen keskeisellä sijalla on tullihistoriallisen tiedon viestintä.

Tullimuseon ohjaamisesta ja toiminnan suunnittelusta on vuodesta 2004 vastannut ohjausryhmä, jossa on mukana tullialan asiantuntijoita sekä Museoviraston edustaja. Ryhmän puheenjohtajana toimii Tullin viestintäjohtaja.

Kokoelmaan voivat kuulua esineitä, asiakirjoja ja muuta aineistoa, joka valaisee tullilaitoksen historiaa, kehitystä ja yhteiskunnallista merkitystä. Tullimuseon toiminnasta on sen alkuajoista lähtien vastannut museonhoitaja. Päätöksen tulevista näyttelyistä ja pitkän linjan strategisista suuntaviivoista tekee Tullimuseon ohjausryhmä.

Museolla on erilliset varasto- ja arkistotilat. Museon kokoelma koostuu erilaisista tullaukseen ja tullimenettelyihin liittyvistä työvälineistä, joilla on mitattu tai analysoitu tavaroita. Myös tullisinettien ja leimasinten kokoelma on erittäin laaja. Toinen keskeinen esineryhmä ovat virka-asusteet ja muut tunnukset. Neljännen pääesineryhmän muodostavat erilaiset tullivalvontaan liittyvät esineet, joihin sisältyy myös salakuljetusesineitä. Mukaan kokoelmaan kuuluu myös toimistovälineitä, jotka ovat olleet olennainen osa tullausprosessia. Vuodesta 2002 lähtien Tullimuseo on käyttänyt esineiden ja valokuvien hallintaan Musketti-ohjelmistoa.

Oman osansa kokoelmasta muodostavat tullihistorialliset valokuvat, joita on kerätty 1930-luvulta lähtien. 2000-luvun alussa siirryttiin valokuvien digitointiin. Tällä hetkellä on digitoitu noin 3 000 tulliaiheista valokuvaa.

Samoin Tullimuseon asiakirja- ja painotuotekokoelmat on huomattava. Tullimuseon kokoelma on erillinen Tullin virka-arkistosta, jonka 1950-lukua vanhempi osa on Arkistolaitoksen hallussa. Museon painotuotekokoelmaan kuuluu runsaasti vanhoja asetuksia, käsikirjoja ja tullitariffeja. Lisäksi kokoelmaan sisältyy karttoja ja piirroksia.

Vuodesta 1992 lähtien on perusnäyttelyn rinnalle toteutettu vaihtuvia teemanäyttelyitä. Vuonna 2010 siirryttiin kaksivuotiseen näyttelysykliin. Näyttelyjen laadinnassa on tehty laajaa yhteistyötä muiden museoiden kanssa.

Museon kävijämäärät ovat kasvaneet 2000-luvulla tasaisesti. Kaudella 2016 museonäyttelyssä vieraili kaikkiaan 4 500 kävijää. Noin puolet museovieraista on ulkomaalaisia.

Tullimuseo tarjoaa kokoelmiinsa liittyen myös tietopalvelua. Yhteydenotot puhelimitse tai sähköpostilla.

Vuodesta 2014 lähtien historiaviestintää on toteutettu myös sosiaalisen median kanavissa. Useita Tullin historiaa käsitteleviä artikkeleita on julkaistu. Samoin museotoiminnan yhteydessä on julkaistu useita laajahkoja historiateoksia. Omille julkaisuille on tullihistoriallinen Merkurius-sarja.

Museoalan yhteistyö

Tullimuseo osallistuu tullimuseoalan kansainväliseen yhteistyöhön ja kotimaiseen museoalan yhteistoimintaan. Yhteistyötä tehdään myös muiden viranomaismuseoiden ja muiden erikoismuseoiden kanssa. Tullimuseo on Suomen museoliiton jäsen.

Tullimuseo on vuodesta 1993 lähtien ollut jäsenenä tulli- ja veromuseoiden kansainvälisessä yhdistyksessä International Association of Customs/Taxation Museums (IACM). Järjestön tehtävä on säilyttää ja ylläpitää tullitoiminnan rikasta perintöä maailmassa, joka on nopeasti muuttuva. Nykyisin jäsenvaltioita on jo lähes 30 ja neljästä maanosasta.

Yhteistyötä on tehty erityisesti Forum Marinumin museokeskuksen kanssa Turussa, jossa esillä ollut jatkuvasti Tullimuseon esineitä.