Hyppää sisältöön

Myndigheternas utmaning till båtfolket: Tillsammans gör vi en trygg båtsommar 2021

12.2.2021 10.15
Pressmeddelande
Båtar

Transport- och kommunikationsverket Traficom, Polisen, Gränsbevakningsväsendet och Tullen vill med gemensamma krafter förbättra säkerheten på sjön sommaren 2021. År 2020 medförde en ny sjötrafiklag och därmed blev befälhavarens ansvar på sjön viktigare än tidigare.

Förra sommaren gick till att vänja sig vid det nya och enligt myndigheterna var befälhavarens ansvar då inte ännu helt klart för alla på sjön. Därför är alltså målet denna sommar att klargöra befälhavarens ansvar och därmed förbättra säkerheten. 

Målsättningen för sommaren 2021 utkristalliseras i några centrala säkerhetsfaktorer. De vanligaste stötestenarna på sjön är brister när det gäller att förutse vädret och ändamålsenlig ruttplanering, för många som är utan räddningsväst, för höga hastigheter, dålig kännedom om väjningsreglerna, bristfällig sjökunskap och alkoholanvändning. Och när ett nödläge uppstår, känner man inte heller till sjöräddningens nödnummer. Allt det ovan nämnda borde befälhavaren behärska när hen kastar loss.

Är räddningsvästarna lättillgängliga – och är de också på?

Befälhavaren av en farkost ansvarar alltid för dess framfart och säkerhet. Befälhavaren är den person som i realiteten styr eller manövrerar farkosten. Befälhavaren ansvarar bland annat för farkostens framfart, för att nödvändiga sjökort finns ombord samt för utrustningen och dess användning. En farkost får framföras, styras eller manövreras endast av en person som med hänsyn till förhållandena innehar den ålder och besitter den förmåga och skicklighet som krävs för att han eller hon ska kunna manövrera farkosten.

”I den nya lagen har ansvaret för de välbekanta räddningsvästarna och deras användning också överförts på befälhavaren. Västarna ska således vara lättillgängliga och befälhavaren ska också se till att de används, om förhållanden så kräver”, betonar ledande sakkunnig Kimmo Patrakka på Transport- och kommunikationsverket Traficom.

Förarens funktionsförmåga är a & o för säkerheten på sjön

Alkoholen är delaktig i många dödsolyckor i anslutning till båtliv varje år. I fjol omkom totalt 28 personer i sjötrafikolyckor. I tio fall registrerades alkohol som olycksorsak. Utöver olyckor som leder till dödsfall orsakar berusning på sjön även lindrigare olyckor och egendomsskador. Gränsen för fylleri i sjötrafik är 1,0 promille och i yrkesmässig sjöfart 0,5 promille. 

”Det är viktigt att den som framför en farkost är till alla delar funktionsduglig och särskilt så att alkoholen inte försämrar personens prestationsförmåga”, konstaterar polisinspektör Timo Ajaste. Därför är endast nykterhet på sjön det bästa alternativet för allas säkerhet. 

Känner du till god sjömanssed och väjningsreglerna?

En farkost har alltid en befälhavare som ansvarar för all verksamhet och alla personer ombord. Befälhavaren ska se till att de personer som färdas i farkosten har fått tillräcklig handledning i hur de ska handla på ett säkert sätt ombord. Befälhavaren ska iaktta god sjömanssed. Detta innebär framför allt att följa bestämmelserna för sjötrafik samt att beakta andra sjötrafikanter och ha framförhållning vad gäller väderleksförhållandena.

”Repetera väjningsreglerna och god sjömanssed innan du kastar loss”, säger Petteri Blomvall på sjöräddningsundercentralen i Helsingfors. Han råder dessutom alla som rör sig på sjön att spara sjöräddningens nödnummer 0294 1000 i sina telefoner.

”Du bör hålla i minnet att det både på öppna havet och utanför städer och hamnar går handelsfartyg, som båtförare i regel ska väja för och ge fri passage. Betydelsen av utkik betonas”, tillägger Henrik Wahlroos, chef för Tullens båtgrupp. 

Om coronaläget så tillåter i sommar, kan båtresorna sträcka sig även utanför Finlands gränser. ”Vi vill påminna båtförarna om att den som beger sig utomlands med båt förutom tullbestämmelserna särskilt ska beakta att farkosten är sjöduglig och har den nödvändiga utrustningen, dessutom ska sjötrafikreglerna följas”, betonar Wahlroos.

Minneslista för båtfolk: sommaren 2021

 • Håll båt och utrustning i skick.
 • Farkosten har alltid en befälhavare som ansvarar för all verksamhet och alla personer ombord.
 • Ta del av väderprognosen innan du ger dig ut och planera din rutt.
 • Se till att du har tillräckligt med bränsle, ta med reservbränsle.
 • Berätta om din planerade rutt för närstående eller bekanta, i synnerhet om det blir ändringar i rutten.
 • Håll ständigt utkik på sjön.
 • Kom ihåg att följa hastighetsbegränsningarna även på havet och anpassa hastigheten efter förhållandena.
 • Försäkra dig före avfärden om att du har ändamålsenliga sjökort.
 • Om du råkar i sjönöd, kontakta sjöräddningscentralen. Berätta lugnt vad som har hänt, hurdan hjälp du behöver, hur många personer som finns i båten och ange positionen noggrant. Meddela kontaktinformation och ditt namn. Ge gärna också en beskrivning av båten. Meddela omedelbart, om läget förändras.
 • Meddela sjöräddningscentralen, om du upptäcker andra som är i sjönöd.
 • Kom ihåg att det är fara för hypotermi i Finlands havsområde året runt.
 • Räddning av en människa i sjönöd är avgiftsfri i Finland. 
 • Fäst båten ordentligt vid bryggan, beakta vädret och vågsvall från andra båtar.

Tilläggsuppgifter:
Kimmo Patrakka, ledande sakkunnig, Transport- och kommunikationsverket Traficom, tfn 0295 534 6450, fornamn.efternamn(at)traficom.fi
Timo Ajaste, polisinspektör, Polisstyrelsen, 0295 481 755, fornamn.efternamn(at)poliisi.fi
Petteri Blomvall, Gränsbevakningsväsendet, 0295 426 901, petteri.blomvall(at)raja.fi
Henrik Wahlroos, chef för båtgruppen, Tullen, 040 332 6886, fornamn.efternamn(at)tulli.fi

Pressmeddelande