Hyppää sisältöön

Komission täytäntöönpanoasetus tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön annetun asetuksen kumoamisesta

8.12.2017 11.53
Tiedote

Luokittelu yhdistettyyn nimikkeistöön

Komissio on antanut 8. päivänä marraskuuta 2017 asetuksen (EU) N:o 2017/2243 (EUVL L 324, 8.12.2017, sivut 1-2) tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön annetun asetuksen (EU) N:o 1212/2014 kumoamisesta.

Asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. sitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 28.12.2017 tai sen jälkeen.

Sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole asetusten säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (ETY) N:o 952/2013 34 artiklan 9 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan tämän asetuksen voimaantulosta.

Lisätietoja:
Tavaran tullinimike
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Tullinimiketiedotteet