Asiointipalvelujen käyttöehdot

Palvelun tarkoitus

Tullin asiointipalvelut –palvelu sisältää palvelun asiointirajapintana toimivan web-käyttöliittymän sekä palvelun yleistiedot. Palvelu on tarkoitettu henkilöille ja organisaatioille, jotka tulli-ilmoittamisessaan haluavat hyödyntää sähköisiä asiointipalveluja.

Näissä yleisissä käyttöehdoissa sekä tarkemmissa palvelukohtaisissa käyttöehdoissa tarkoitetut palvelut (jäljempänä ”Palvelu”) ovat Tullin omistamia julkisia verkkopalveluja. Palvelut ovat maksuttomia.

Näiden käyttöehtojen ohella Palvelun käyttöön sovelletaan lakia sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Palvelun käyttöön sovelletaan myös Tullikoodeksia (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 952/2013 tullikoodeksista), Tullilakia (304/2016) siihen tehtyine muutoksineen sekä näiden lakien nojalla annettuja Tullin päätöksiä sähköisestä ilmoittamisesta ja menettelyistä.

Palvelun osapuolet

Palvelun tarjoaa Tulli.

Palvelun käyttäjällä tarkoitetaan käyttäjää, joka on hyväksynyt nämä käyttöehdot ja joka käyttää Palvelua.

Käyttäjän ottaessa palvelun käyttöönsä käyttäjän tulee samalla hyväksyä nämä käyttöehdot itseään sitoviksi.

Palvelujen käyttäjät vastaavat palvelussa antamiensa tietojen sekä palvelun kautta välitettyjen liitetiedostojen oikeellisuudesta, esitysmuodosta ja eheydestä.

Tulli ei vastaa kolmannen osapuolen välittämien tietojen oikeellisuudesta, esitysmuodosta ja eheydestä.

Käyttöehtojen tarkoitus

Näillä käyttöehdoilla säännellään Palvelua käyttävien osapuolten tehtäviä, oikeuksia ja velvollisuuksia.

Kunkin yksittäisen asiointipalvelun kohdalla sovelletaan sen omia ehtoja sikäli kuin ne poikkeavat näistä käyttöehdoista. Palvelukohtaiset käyttöehdot ovat jäljempänä.

Sähköinen tiedoksianto

Tavallinen tiedoksianto

Tulli voi toimittaa käyttäjille tiedoksiantoja palveluun. Jollei muuta näytetä, vastauksen katsotaan saapuneen ilmoittajalle tai muulle vastaanottajalle silloin, kun se on saapunut vastaanottajan käyttämään tietojärjestelmään.

Todisteellinen tiedoksianto

Tulli voi toimittaa käyttäjille todisteellisia tiedoksiantoja palveluun, mikäli käyttäjä on asiointiprosessissa hyväksynyt sähköisen päätöksen toimituksen. Jollei muuta näytetä, vastauksen katsotaan saapuneen ilmoittajalle tai muulle vastaanottajalle silloin, kun se on saapunut vastaanottajan käyttämään tietojärjestelmään.

Käyttäjän velvollisuudet ja vastuu

Käyttäjä voidaan saattaa vastuuseen Palvelun lainvastaisesta käytöstä tai näiden käyttöehtojen rikkomisesta.

Palvelun käyttäjä on velvollinen noudattamaan niitä ehtoja, joita Palvelun sähköisten tunnisteiden luovuttaja, esim. pankki tai Väestörekisterikeskus, on tunnisteiden käytölle asettanut. Tulli ei vastaa tunnisteiden huolimattomasta käytöstä tai säilytyksestä johtuvista virheistä tai väärinkäytöksistä.

Mikäli käyttäjän tunnistus- tai maksuvälineet joutuvat sivullisen haltuun tai katoavat, käyttäjän on välittömästi ilmoitettava katoamisesta nämä välineet myöntävälle organisaatiolle. Mikäli käyttäjä laiminlyö ilmoituksen, vastaa käyttäjä itse Tullin asiointipalvelut –palvelun väärinkäytöstä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

Palveluun ei saa lähettää sinne kuulumattomia viestejä eikä sellaisia viestejä, jotka voivat tarpeettomasti kuormittaa Palvelua tai vaarantaa sen tietoturvallisuuden.

Käyttäjä ei saa antaa Palvelun kautta harhaanjohtavia tietoja Tullille.

Käyttäjä vastaa omien tietojensa sekä käyttämiensä järjestelmien ja yhteyksien tietoturvallisuudesta.

Käyttäjä vastaa niiden laitteiden, ohjelmistojen sekä viestintä- ja tietoliikenneyhteyksien teknisestä toimivuudesta, joilla hän käyttää palvelua.

Käyttäjä vastaa, ettei hän lähetä Palvelun kautta Tullille aineistoa, joka loukkaa tekijänoikeuksia, hyvää tapaa tai on lain tai viranomaisten määräysten vastainen.

Tullin velvollisuudet ja vastuu

Palvelun kautta toimitettu viesti, ilmoitus tai hakemus katsotaan vastaanotetuksi Tullissa, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Tulli vastaa Palvelun tietoturvallisuudesta ja tuotannossa käytettävistä järjestelmistä.

Jos palvelun kautta kerätään henkilötietoja, on palvelusta laadittu tietosuoja-asetuksessa tarkoitettu seloste, josta käyvät ilmi tallennettavat tiedot ja niiden käyttötarkoitus.

Kaikki kerätyt tiedot säilytetään, niitä käsitellään ja poistetaan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Lisätietoa Tullin tietosuojakäytänteistä palvelun käyttäjälle on osoitteessa tulli.fi/tietosuoja.

Tulli varaa oikeuden ilman ennakkoilmoitusta muuttaa Palvelun ulkoasua, sisältöä, saatavuutta ja palveluita tai lakkauttaa Palvelun.

Tulli ei vastaa mahdollisista käyttökatkojen tai järjestelmähäiriöiden aiheuttamista tietojen katoamisista tai viivästymisistä eikä korvaa asiakkaalle Palvelun keskeytyksestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välillisiä vahinkoja.

Tulli ei vastaa Palvelun kautta käytettävien kolmansien osapuolten ylläpitämista palveluista, niiden sisällöstä tai toimivuudesta.

Käyttökatkot

Tullilla on oikeus keskeyttää Palvelun tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi. Tulli tiedottaa Palvelun häiriöistä, katkoista tai lakkauttamisesta hyvissä ajoin etukäteen aina kun se on mahdollista.

Ylivoimaiset esteet

Tullista riippumaton ylivoimainen este (kuten työtaistelu, tulipalo, luonnonkatastrofi, tietoliikennehäiriö, viranomaisen määräys) vapauttaa Tullin noudattamasta näitä käyttöehtoja, kunnes velvoitteiden täyttämisen edellytykset pystytään palauttamaan.

Käyttöehtojen muuttaminen

Tullilla on oikeus muuttaa käyttöehtoja. Uudet käyttöehdot tulevat voimaan niiden verkkopalvelussa julkaisemisen ajankohtana.

Vaihtoehtoiset asiointitavat

Jos palvelunkäyttäjä ei hyväksy näitä käyttöehtoja tai evästeiden käyttöä, palvelunkäyttäjän asiointi keskeytyy ja palvelunkäyttäjä ohjataan käyttämään vaihtoehtoisia asiointitapoja.

Jos palvelunkäyttäjä ei anna suostumustaan sähköiseen tiedoksiantoon, palvelunkäyttäjän asiointi keskeytyy ja palvelunkäyttäjä ohjataan käyttämään vaihtoehtoisia asiointitapoja.

Sivuston käytön analysointi, kehittäminen ja evästeet

Palvelu käyttää Snoobi Analytics –palvelua sivuston käytön analysointiin ja kehittämiseen. Snoobin tallentamia tietoja ei voida yhdistää luonnolliseen henkilöön. Tiedot sisältävät tunnistetietoja kävijän verkkoselaimesta, sivuston käytöstä, mistä kävijä on siirtynyt sivustolle, käyttöjärjestelmästä ja näytön tarkkuudesta sekä käyttäjän IP-osoitteesta. IP-osoite tallennetaan anonymisoidussa muodossa, mikä estää yksittäisen käyttäjän tunnistamisen. Lisätietoja palvelun toiminnasta on Snoobin sivuilla.

Sivustolla on käytössä evästeet (cookies). Evästeiden avulla analysoidaan tietoja ja kerätään sivuston kävijätilastoja, joita Snoobi Analytics -palvelu hyödyntää. Evästeitä käyttämällä varmistetaan sivuston ja niillä olevien palvelujen käytettävyys, toimivuus ja kehittäminen. Evästeillä kerättyjä tietoja ei käytetä yksittäisen käyttäjän tunnistamiseen, eikä kävijätietoja lähetetä kolmansille osapuolille. Sivuston käyttäjä voi kieltää evästeiden käyttämisen omasta selaimestaan.
Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin voi tallentaa kävijän tietokoneelle. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden tarkoituksena on helpottaa asiointia palvelussa, ja joidenkin palvelujen asianmukainen toiminta vaatii evästeiden käyttöä.

Sivustolla on käytössä kahdenlaisia evästeitä: istuntokohtaisia ja seurantaevästeitä. Istuntokohtaiset evästeet säilyvät muistissa selaimella tilapäisesti ja poistuvat, kun selain suljetaan. Seurantaevästeet tallentuvat määrätyksi ajaksi.

Ohjeita evästeiden hallintaan suosituimpien selaimien osalta palvelunkäyttäjä löytää seuraavilta sivuilta

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Google Chrome

Henkilöasiakkaan tuontitullauspalvelun lisäehdot

Henkilöasiakkaan tuontitullauspalvelu hyödyntää kuljetusyrityksen toimittamia tietoja tulli-ilmoituksen pohjatietoina.

Tuontitullauspalvelusta voi hakea yleisimmin tullattuja tavaroita. Haun kautta löytyvät tavarat ja niihin liittyvät tullinimikkeet on tarkoitettu yksityishenkilöiden käyttöön hyödynnettäväksi vain tässä palvelussa, ei yritysasiakkaiden tuonnissa, viennissä tai muissa yhteyksissä. Tulli ei vastaa yleisimmin tullattujen tavaroiden haun kautta valittujen tavaroiden tullinimikkeiden oikeellisuudesta. Apua oikean tullinimikkeen määrittämiseen saat tarvittaessa tullineuvonnasta.