Hyppää sisältöön

Nyt voit esittää 1.1.2025 voimaan tulevia tullisuspensioita ja tariffikiintiöitä

Julkaisuajankohta 2.1.2024 12.46
Tiedote

Esitykset 1.1.2025 voimaan tuleviksi tullisuspensioiksi ja tariffikiintiöiksi pitää lähettää viimeistään 23.2.2024. Hakemuksessa voit esittää uutta tullisuspensiota tai tariffikiintiötä tai voimassa olevan suspension tai kiintiön lakkauttamista tai kuvauksen muutosta. Lisäksi voit esittää voimassa olevaan kiintiöön kiintiömäärän muutosta. 

Yksityiskohtaiset tiedot yksipuolisten tullisuspensioiden ja autonomisten tariffikiintiöiden ehdoista sekä esitysten käsittelyjärjestyksestä kerrotaan komission tiedonannossa 2011/C 363/02, joka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä C 363/13.12.2011.

Neuvoston asetukset tullisuspensioiden ja tariffikiintiöiden muutoksista julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä kaksi kertaa vuodessa (joulu-tammikuu ja kesä-heinäkuu). 

Esitysten laatiminen 

Esitys tehdään komission lomakkeen mukaisesti, ja siihen on liitettävä yksityiskohtainen selvitys tavarasta sekä esityksen perustelut. Käsittelyn nopeuttamiseksi on suositeltavaa, että hakemus laaditaan englanniksi. Ilmoita tavaran kuvaus kuitenkin myös suomeksi. Hakemuslomake on kaksiosainen. Hakemuslomakkeen löydät Tullin verkkosivuilta

Tullinimike, tavaran kuvaus ja käyttötarkoitus

Tavaran nimike pitää ilmoittaa vähintään yhdistetyn nimikkeistön 8-numeroisen koodin tarkkuudella. Varmista, että nimike on oikea, ja epäselvissä tapauksissa kysy neuvoa Tullista.

Tavara pitää kuvata riittävän täsmällisesti, jotta se voidaan selvästi erottaa muista samaan nimikkeeseen luokiteltavista tavaroista. Yksityiskohtainen kuvaus annetaan pääsääntöisesti liitteenä (tietolehti), jossa pitää antaa kaikki tarvittavat tiedot tavaran teknisistä ominaisuuksista ja soveltuvin osin sen toiminnasta. Nämä tiedot ovat välttämättömiä, jotta voidaan selvittää, valmistetaanko unionissa samaa tai vastaavaa tavaraa.

Lisäksi on selvitettävä riittävän tarkasti tavaran ja siitä valmistettavan tuotteen käyttötarkoitus. 

Saatavuus Euroopan unionissa    

Tullisuspensio voidaan myöntää vain, jos samaa tai vastaavaa tavaraa ei ole saatavana unionissa. Suspension hakijalla pitää olla tästä näyttöä. Hakijalla pitää olla esimerkiksi alan johtaville yhteisöyrityksille osoitettu tarjouspyyntö, johon on saatu kielteinen vastaus. 

Tariffikiintiö voidaan myöntää, jos saman tai vastaavan tavaran tuotanto unionissa on riittämätöntä. Tällöin kiintiö myönnetään vain puuttuvalle määrälle.

Yrityksen yhteyshenkilö

Esityksen käsittelyä varten hakemuksessa pitää mainita yrityksen nimeämä vastuuhenkilö, joka vastaa esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Vastuuhenkilöllä pitää olla riittävät tiedot tavaran teknisistä ominaisuuksista ja käytöstä sekä muista esityksen käsittelyn kannalta tärkeistä asioista.

Hakemuksen lähettäminen

Lähetä hakemus postitse osoitteeseen: 
Tulli 
Ulkomaankauppa- ja verotusosasto, tullausyksikkö
Tulliveroperusteet-ryhmä 
PL 512
00101 Helsinki 

Lähetä hakemus lisäksi sähköisenä molempiin seuraaviin osoitteisiin:
Minna Nyberg, etunimi.sukunimi(at)tulli.fi
Pirjo Nyberg, etunimi.sukunimi(at)tulli.fi

Hakemusten käsittely

Tulli tutkii hakemukset alustavasti ja pyytää hakijalta tarvittaessa lisäselvitystä. Tulli lähettää esitykset EU:n komissiolle. Jos komissio ei hyväksy esitystä komiteakäsittelyyn, tästä ilmoitetaan esityksen tehneelle yritykselle.

Tullin edustaja osallistuu komitean työskentelyyn. Jos komiteakäsittelyssä vastustetaan esityksen hyväksymistä, esityksen tehneelle yritykselle ilmoitetaan vastustava maa sekä esitystä vastustavan yrityksen yhteystiedot. Tällöin Suomessa esityksen tehneellä yrityksellä on velvollisuus ottaa yhteys vastustavaan yritykseen. Jos yritys ei ota yhteyttä vastustavaan yritykseen, esitys katsotaan rauenneeksi.

Lisätietoja:
Tullisuspensiot ja autonomiset tariffikiintiöt
Minna Nyberg, etunimi.sukunimi(at)tulli.fi
Pirjo Nyberg, etunimi.sukunimi(at)tulli.fi

Etuuskohtelutiedotteet