Hyppää sisältöön

Komission täytäntöönpanoasetus tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

19.10.2021 10.35
Tiedote

Komissio on antanut 12. päivänä lokakuuta 2021 asetuksen (EU) N:o 2021/1816 (EUVL L 368, 18.10.2021) tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön.

Asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. sitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 7.11.2021 tai sen jälkeen. 

Sitovia tariffitietopäätöksiä, jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia, voidaan käyttää vielä kolmen kuukauden ajan asetuksen voimaantulosta jos asetuksen (ETY) N:o 952/2013 34 artiklan 9 kohdan ehdot täyttyvät.

Lisätietoja:
Tavaran tullinimike
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Tullinimiketiedotteet