Hyppää sisältöön

Komission täytäntöönpanoasetuksia tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

Julkaisuajankohta 6.4.2016 14.41
Tiedote

27/2016, IOL

Komissio on antanut 31. päivänä maaliskuuta 2016 asetukset (EU) N:o 2016/533 ja (EU) N:o 2016/534 (EUVL L 89, 6.4.2016) lisähuomautuksista yhdistetyn nimikkeistön toisen osan ryhmiin 3,4 ja 22.

Asetukset tulevat voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. niitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 26.4.2016 tai sen jälkeen.

Sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole asetusten säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan näiden asetusten voimaantulosta.

THT