Hyppää sisältöön

Tullin määräys unionitavaroiden tulliselvitysmuodollisuuksista Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisissä tavarakuljetuksissa

Julkaisuajankohta 27.10.2022 12.39
Tiedote

10/2022

Antopäivä
26.10.2022

Säädösperusta
Tullilaki (304/2016) 50 § ja 52 §
Asetus (EU) N:o 952/2013 unionin tullikoodeksista 1 artikla
Unionin tullikoodeksin delegoitu asetus (EU) 2015/2446, 114 ja 134 artiklat ((EU) 2018/1063)
Arvonlisäverolaki (1501/1993) 101 §
Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädän-töön 18 §, 22 § ja 27 §

Voimassaoloaika
Tämä määräys tulee voimaan 5.11.2022 ja on voimassa toistaiseksi. 

Tällä määräyksellä kumotaan Tullin 12.1.2022 antama määräys 2/2022. Tullin määräyksen 2/2022 mukaisia menettelyjä voidaan kuitenkin noudattaa vielä 31.12.2022 asti.

Kohderyhmät
Ilmoittajat
Verorajanumeroa käyttävät toimijat

Yleistä

Tämä määräys koskee ilmoitusmuodollisuuksia toimitettaessa unionitavaroita Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välillä. 

Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisessä liikenteessä tavarat on esitettävä Tullille ja niistä on annettava tulli-ilmoitus tämän määräyksen mukaisesti. Kyseinen tulli-ilmoitus on samalla delegoidun asetuksen EU (2015/2446) 134 artiklan kohdassa 2 tarkoitettu yhdistetty lähetysilmoitus ja tuontia koskeva ilmoitus.

1. Tavaran esittäminen Tullille

Unionin tullikoodeksin delegoitu asetus ((EU) 2015/2446) 114 artikla määrää unionitavarat esitettäväksi tullille. 

Henkilö, joka tuo tavarat verorajan yli on velvollinen esittämään saapuvat tavarat Tullille esittämisilmoituksella tai erillisen esittämisilmoituksen sijasta tulli-ilmoituksella, jolloin erillistä esittämisilmoitusta ei edellytetä.

Esittämisilmoitus on annettava viimeistään tavaran saavuttua hyväksyttyyn   esittämispaikkaan. Esittämis- tai tulli-ilmoituksen antaminen on edellytys tavaran jatkokuljettamiseksi esittämispaikasta.
 
Esittämisilmoitus katsotaan hyväksytyksi, kun vaaditut tiedot on ilmoitettu Tullille ja tämä on hyväksynyt ilmoituksen. Tavara voidaan kuljettaa ja sen hallinta voidaan luovuttaa tämän määräyksen kohdan 2.1.1 tai 2.1.2 mukaisesti vastaanottajalle, ellei Tulli ole ilmoittanut aikeestaan tarkastaa tavara 30 minuutin kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta. 

Postioperaattorin luovuttaessa tavaran hallinnan arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröidylle vastaanottajalle, hallinnan luovutuksesta on tehtävä merkintä postioperaattorin Tullia varten pitämään kirjanpitoon. Postioperaattorin on pyydettäessä esitettävä Tullille lista luovuttamistaan tavaroista. Kirjanpidosta on käytävä ilmi kuljetusasiakirjalta vaadittavat tiedot sekä tieto tavaroiden hallinnanluovutuspäivästä. 

Tavarat voi esittää Tullille: 

 • satamissa, joille Liikenne- ja viestintävirasto on antanut eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain (485/2004) 4 § mukaiset hyväksynnät;
 • ilmailulain (864/2014) 82 §:n perusteella hyväksytyillä lentoasemilla; 
 • ELY-keskusten määrittämissä saaristolauttaliikenteen saapumis- ja lähtöpaikoissa;
 • postiyritysten, joille Liikenne- ja viestintävirasto on postilain (415/2011) 24 a §:n mukaisesti asettanut velvollisuuden toimia nimettynä operaattorina, terminaaleissa;
 • Ahvenanmaan maakuntahallitukselta postipalveluita koskevan maakuntalain (Landskapslag 2007:60 om posttjänster) 6 §:n mukaisen luvan saaneen ja Maailman postiliiton yleissopimuksen (SopS 66/2015) mukaisena nimettynä operaattorina toimivan postiyrityksen terminaaleissa; tai
 • muussa Tullin osoittamassa paikassa.

2. Tulli-ilmoitusmenettelyt

2.1 Unionitavaroiden luovutus kulutukseen

2.1.1 Arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröity tuoja

Arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitynyt tuoja voi ilmoittaa verorajan ylittävät unionitavarat joko yksivaiheisesti tai kaksivaiheista kausi-ilmoitusmenettelyä hyödyntäen.

Yksivaiheinen ilmoitusmenettely

Yksivaiheisessa ilmoittamisessa arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitynyt tuoja antaa tavaroista tulli-ilmoituksen viimeistään tavaran vastaanottamisen yhteydessä.

Kaksivaiheinen kausi-ilmoitusmenettely

Kausi-ilmoitukseen perustuva ilmoitusmenettely on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitynyt tuoja kirjaa tavaran saapuneeksi kirjanpitoonsa esittämisvaiheessa ilmoitetun kuljetusasiakirjan tai kauppalaskun tunnistetiedolla. 

Toisessa vaiheessa arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitynyt tuoja antaa viimeistään tuontikuukautta seuraavan kuukauden viimeisenä päivänä kausi-ilmoituksen. Kausi-ilmoituksella ilmoitetaan enintään kalenterikuukauden aikana yhdeltä myyjältä vastaanotettujen tavaroiden tiedot. Sillä ei kuitenkaan ilmoiteta sellaisten tavaroiden tietoja, joista on jo annettu lähetyskohtainen tulli-ilmoitus.

2.1.2 Muu kuin arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröity tuoja

Muu kuin arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröity tuoja antaa tavarasta tulli-ilmoituksen ja maksaa tavaraan kohdistuvan veron ennen kuin tavara luovutetaan tuojalle. 

Tavara on asetettava Tullin hyväksymällä tavalla varastoiduksi tai se on palautettava erityiseltä veroalueelta unionin tullialueelle, jos tuonnin perusteella tavarasta kannettavaa veroa ei ole maksettu. 

Verorajanumeroa käyttävän myyjän lähettämän tavaran hallinnan voi luovuttaa kuljetuksesta vastaavan toimesta yksityishenkilölle esittämisilmoituksen antamisen jälkeen. 

Postilähetyksissä postioperaattori voi luovuttaa verorajanumeroa käyttävän myyjän lähettämän tavaran hallinnan yksityishenkilölle merkittyään luovutuksen kirjanpitoonsa.

2.2 Sähkön tuonti muualta Suomesta Ahvenanmaan maakuntaan

Ahvenanmaan maakuntaan muualta Suomesta sähköverkossa tuotava sähkö ilmoitetaan jaksoittain. Jaksona toimii kalenterikuukausi. Kalenterikuukauden aikana tuotu sähkö on ilmoitettava kymmenen päivän kuluessa tuontikuukauden päättymisestä.

3. Ilmoituksilla vaadittavat tietosisällöt

Esittämisilmoitus, yksivaiheinen tulli-ilmoitus ja kausi-ilmoitus on annettava Tullin määräyksen 8/2022 (Tullin määräys sähköisesti annettavista ilmoituksista ja etukäteistiedoista sekä näiden varmentamisesta) mukaisesti. 

Kausi-ilmoittamisen ensimmäisen vaiheen kirjanpitomerkinnältä edellytetään vähintään seuraavia tietoja:

 • Esittämisilmoituksen tunnistetieto (kuljetusasiakirjan tai kauppalaskun tunniste), joka voi olla:
  • Tullin esittämisilmoitukselle antama yksilöllinen tunnistetieto (MRN);
  • kuljetusasiakirjan numero;
  • kauppalaskun numero; tai
  • jos tavaralle ei ole laadittu kuljetusasiakirjaa eikä kauppalaskua, eikä ilmoittajalla ole yksilöllistä tunnistetietoa (MRN), kirjanpitoon on merkittävä tieto, jolla esittämisilmoitus on löydettävissä Tullin järjestelmästä (esim. ilmoituksen antotapa, ajankohta ja esittämisilmoituksen antaja).
 • Juoksevaa numerointia
 • Saapumispäivä varastoon

Postioperaattorin esittäessä postilähetykset kirjanpitomerkinnällä, kirjanpitoon on merkittävä:

 • Lähettäjän nimi ja lähettäjän osoite
 • Vastaanottajan nimi ja osoite sekä y-tunnus (jos ilmoitettu)
 • Lähetyksen saapumispäivä
 • Lähetystunnus 
 • Liiteasiakirjan numero
 • Paino
 • Verorajanumero, jos ilmoitettu, kun tavaran lähettäjä käyttää verorajanumeroa ja kerää ostajalta arvolisäveron myynnin yhteydessä

4.  Tarkemmat ohjeet 

Tarkemmat ohjeet on osoitteessa https://tulli.fi/.

Tullin asiointipalvelussa (https://asiointi.tulli.fi/asiointipalvelu/) voi tehdä tarvittavat tulli-ilmoitukset.

Pääjohtaja Hannu Mäkinen

Lakiasiainpäällikkö Max Jansson

Määräykset