Polkumyynti- ja tasoitustullit sekä suojatullit eli lisätullit

Polkumyynnin vastaisiin toimiin voidaan ryhtyä silloin, jos alihintainen tuonti aiheuttaa EU:n teollisuudelle olennaista vahinkoa tai vaaran vahingon syntymisestä, ja kun vastatoimet ovat EU:n edun mukaisia. Polkumyynti- tai tasoitustulleja kannetaan tavarasta yleisen tullin lisäksi, ja ne lisätään tavaran arvonlisäveron alaiseen arvoon.

Suomessa polkumyyntiasioista vastaa ulkoministeriön kansainvälisen kaupan osasto. Polkumyyntitullin kantaa Tulli.

Miten polkumyyntiä aletaan selvittää?

Polkumyyntitutkimus laitetaan vireille kirjallisella hakemuksella, jonka asianomainen EU:n tuotannonala tai joku muu sen puolesta toimittaa komissiolle. Hakemus jätetään yleensä jäsenmaan asianosaiselle viranomaiselle, joka tarkastaa hakemuksen asianmukaisuuden ja osallistuu tutkimuksiin asian käsittelyn edetessä.

Julkinen tiedonanto EU:n virallisessa lehdessä

Jos hakemuksen todistusaineisto ja perusteet ovat riittävät, komissio julkaisee Euroopan unionin virallisen lehden (EUVL) C-sarjassa julkisen tiedonannon polkumyyntimenettelyn vireilletulosta. Tiedonannossa selvitetään tutkinnan alainen tuote, viejämaat, asian yleinen tausta sekä asianosaisille varattu määräaika, jonka kuluessa heidän on ilmaistava kantansa komissiolle.

Asianosaiset voivat pyytää komissiolta mahdollisuutta tulla kuulluiksi tai virallista tapaamista, jolloin voidaan ottaa kantaa vastapuolen väitteisiin. On tärkeää tulla kuulluksi varatussa määräajassa, koska ainoastaan näin voidaan varmentaa etujen valvonta asian käsittelyn myöhemmissä vaiheissa.

Väliaikainen polkumyyntitulli

Kun polkumyynnin aiheuttamasta haitasta on riittävä näyttö, säädetään väliaikainen polkumyyntitulli, joka pidetään voimassa kuusi kuukautta. Se kannetaan siten, että tavaran EU:hun tuonnin yhteydessä asetetaan polkumyyntitullin määräinen talletus tai muu vastaava vakuus. Tutkimuksen tässä vaiheessa tehdään viejittäin selvitys, jonka perusteella lopulliset polkumyyntitullit määritetään. Hintasitoumuksen antanut viejä voidaan osittain tai kokonaan vapauttaa polkumyyntitullista.

Lopullinen polkumyyntitulli

Lopullisen polkumyyntitullin määräämisen yhteydessä päätetään myös väliaikaisen tullin kantamisesta. Tällöin väliaikaista tullia ei voida korottaa. Lopullinen polkumyyntitulli on voimassa viisi vuotta. Vuoden kuluttua säätämisestä sen tasoa voidaan perustellusta syystä tarkistaa. Noin puoli vuotta ennen voimassaolon päättymistä asiasta ilmoitetaan virallisen lehden C-sarjassa. Jos tällöin esitetään riittävää näyttöä häiriötilanteen todennäköisestä jatkumisesta, polkumyyntitullin voimassaoloaika jatkuu selvitysten vaatiman ajan.

Sekä väliaikaisesta että lopullisesta polkumyyntitullista ilmoitetaan virallisen lehden (EUVL) L-sarjassa. Se tulee voimaan lehden julkaisemista seuraavana päivänä. Polkumyyntitullin kantamiseen nähden ratkaiseva ajankohta on tavaran tullivalvonnasta vapaaseen liikkeeseen luovuttaminen EU:ssa.

Polkumyyntitulli voidaan kantaa tullausarvon perusteella prosentuaalisena. Se voi olla myös yksikköhinnan määräinen tai se kannetaan polkumyyntiasetuksessa määrätyn perushinnan ja tullausarvon välisenä erotuksena, milloin viime mainittu on alempi. Valuuttakurssit julkaistaan kuukauden alussa Tullin verkkosivuilla.

Tasoitustulli

Tasoitustullin voimaan saattaminen etenee samoin kuin polkumyyntitullin.

Miten polkumyyntitoimenpiteet näkyvät Käyttötariffissa?

Voimassa olevista polkumyyntitoimenpiteistä on viittaus Käyttötariffin osien 1 ja 2 liitesarakkeessa (osoitettu numerolla 2) kunkin polkumyyntitoimenpiteen kohteena olevan nimikkeen kohdalla.

Toimenpiteen soveltamista käytäntöön helpottaa Käyttötariffin 3. osan liitteeseen 2 sisällytetty nimikekohtainen toimenpideluettelo, joka sisältää nimikenumeron lisäksi mm. nimikettä vastaavan tuotekuvauksen, toimenpiteen kohdemaan, polkumyynti- tai tasoitustullin määrän sekä, milloin on kysymys yrityskohtaisesti määritellystä toimenpiteestä, myös asianomaisen yrityksen nimen ja tällöin sovellettavat Taric-lisäkoodit. Uudet polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteet ilmoitetaan Tullin asiakastiedotteissa tulli.fi:ssä.

Mistä löydän tietoa polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteistä? 

Voimassa olevat polkumyyntitoimenpiteet näkyvät Fintaric-palvelussa.

Toimenpiteen soveltamista käytäntöön helpottavat nimikekohtaiset toimenpideluettelot. Ne sisältävät nimikenumeron lisäksi muun muassa nimikettä vastaavan tuotekuvauksen, toimenpiteen kohdemaan sekä polkumyynti- tai tasoitustullin määrän. Jos toimenpide on määritelty yrityskohtaisesti, kerrotaan myös asianomaisen yrityksen nimi ja sovellettavat Taric-lisäkoodit. 

Uudet polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteet ilmoitetaan asiakastiedotteissa, jotka julkaistaan Tullin verkkosivuilla. Katso tarkemmat tiedot voimassa olevista polkumyynti- ja tasoitustulleista sekä käynnissä olevista polkumyynti- ja tasoitustutkimuksista sivun lopusta ”Lue lisää” alta.

Polkumyynti- ja tasoitustulleja koskeva tulliväline

Tullivälineellä voidaan kantaa polkumyynti- ja/tai tasoitustullia tuotteista, jotka on tuotu tekosaarelle, kiinteälle tai kelluvalle rakennelmalle tai muulle jäsenvaltion mannerjalustalla tai talousvyöhykkeellä sijaitsevalle rakennelmalle. Tullivälineasetus on yksi osa Euroopan unionin kaupan suojatoimien uudistamista. Ohje: Uusi EU:n polkumyynti- ja tasoitustulleja koskeva asetus – tulliväline

Suojatulli eli lisätulli

Suojatoimenpiteet (tulli, kiintiö tai näiden yhdistelmä) otetaan käyttöön, kun odottamattomasti kasvava tuonti vaarantaa EU:n teollisuuden. Kiintiö asetetaan vähintään samansuuruiseksi kuin mikä on ollut kolmen edeltävän vuoden tuonnin keskimääräinen taso.

Tutkimus on normaalisti saatettava loppuun yhdeksässä kuukaudessa. Poikkeuksellisissa olosuhteissa se on saatettava loppuun yhdessätoista kuukaudessa. Väliaikainen toimenpide saa kestää kaksisataa päivää. Lopullinen toimenpide kestää korkeintaan neljä vuotta, ja tähän on laskettu mukaan väliaikaisen toimenpiteen aika. Lopullista toimenpidettä voidaan jatkaa vielä tämän jälkeen, mutta voimassaolo saa kestää yhteensä korkeintaan kahdeksan vuotta.

Toisin kuin polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteet, jotka kohdistuvat vain yhden tai muutaman alkuperämaan tuotteisiin, suojatoimenpiteet kohdistuvat tavaran kaikkeen tuontiin kolmansista maista eli EU:n ulkopuolelta. Kehitysmaita voidaan kuitenkin sulkea toimenpiteiden soveltamisen ulkopuolelle. Suojatoimenpiteitä on käytetty harvoin.

USA:ta koskevat ylimääräiset tuontitullit

Ylimääräiset tullit otettiin käyttöön 1.5.2005 tiettyjen USA:sta peräisin olevien tavaroiden tuonnissa, koska katsottiin, että USA:n harjoittama ulkomaankauppayhtiöiden verotuskohtelu muodosti WTO- ja GATT-sopimusten vastaisen vientituen, eikä se saattanut lainsäädäntöään WTO-sopimuksissa sille määrättyjen velvoitteiden mukaiseksi. Ylimääräinen tuontitulli on arvotulli, ja tariffimyönnytysten soveltaminen tavaroihin on keskeytetty.

Komissio tarkastelee vuosittain, 1.5. lukien ylimääräisen tuontitullin alaisia tavaroita ja tuontitullin määrää. Tarkastelua voidaan tehdä tarpeen mukaan muulloinkin. Ylimääräisten tuontitullien soveltamista jatketaan toistaiseksi niin kauan, kunnes USA on pannut täysimääräisesti täytäntöön WTO:n suositukset. Komission asetukset julkaistaan EU:n virallisen lehden L-sarjassa, ja Tulli kertoo muutoksista asiakastiedotteilla Tullin verkkosivuilla.

Huomioi nämä

Polkumyyntitulli voidaan ottaa käyttöön, jos tavaraa on tuotu polkumyytyyn hintaan eli sitä on myyty vientiin hinnalla, joka alittaa tuotantokustannukset ja kotimarkkinahinnat. Polkumyyntitullit ovat usein myös yrityskohtaisia.

Tasoitustulli voidaan ottaa käyttöön, jos vientiä on tuettu valtiontuilla. Tuotteella voi olla yhtä aikaa sekä polkumyyntitulli että tasoitustulli.

Suojatulli tai kiintiö voidaan ottaa käyttöön, kun odottamattomasti kasvava tuonti vaarantaa EU:n teollisuuden. Suojatoimenpiteet pystytään ottamaan nopeasti käyttöön ja niiden voimassaoloaika on lyhyempi kuin polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteillä. Suojatoimenpiteet kohdistuvat kaikkiin EU:n ulkopuolisiin eli kolmansiin maihin.

Tutkimus edeltää aina polkumyynti- ja tasoitustoimien asettamista. Tutkimus kestää enintään 14 kuukautta (polkumyyntitulli) tai 13 kuukautta (tasoitustulli).

Lopulliset toimenpiteet, polkumyyntitulli tai tasoitustulli voidaan ottaa käyttöön tutkimuksen jälkeen. Ne kestävät viisi vuotta.

Väliaikaiset toimenpiteet. Komissio voi ottaa käyttöön väliaikaisia toimenpiteitä tutkimuksen aikana, aikaisintaan 60 päivän ja viimeistään 7–8 kuukauden kuluttua tutkinnan avaamisesta. Väliaikainen polkumyyntitulli on voimassa enintään kuusi kuukautta. Väliaikainen tasoitustulli on voimassa enintään neljä kuukautta. Niihin liittyy vakuuden varaaminen. Vakuus kannetaan lopullisena, jos lopullinen polkumyynti- tai tasoitustulli otetaan käyttöön.

Hintasitoumus. Viejä sitoutuu nostamaan vientihintojaan niin, ettei vahinkoa EU:lle aiheudu. Komissio voi hyväksyä viejän antaman sitoumuksen. Maahantuoja esittää asetuksen mallin mukaisen hintasitoumuslaskun ja vapautuu kokonaan polkumyynti- tai tasoitustullin maksamisesta.

Pätevä kauppalasku. Toisinaan maahantuojan on esitettävä mallin mukainen pätevä kauppalasku, jotta tuonnissa voidaan soveltaa alennettua yrityskohtaista polkumyynti- tai tasoitustullia.

Komissio voi aloittaa välivaiheen tarkastelun, jos olosuhteet ovat muuttuneet lopullisten toimien asettamisen jälkeen. Tarkastelun jälkeen komissio voi esimerkiksi muuttaa polkumyyntitullin määrää. Välivaiheen tarkastelu aloitetaan aikaisintaan vuoden kuluttua polkumyynti- tai tasoitustoimien asettamisesta.

Uusi viejä voi hakea uuden viejän tarkastelua, jos se ei ole vienyt tavaraa EU:hun ennen polkumyynti- tai tasoitustoimia. Tarkastelun jälkeen yritys voi saada yrityskohtaisen tullin.

Päättymistarkastelu aloitetaan usein ennen lopullisten toimenpiteiden päättymistä. Silloin tarkastellaan, olisiko toimenpiteitä syytä jatkaa. Tämä on ainoa asia, johon tarkastelussa otetaan kantaa. Päättymistarkastelun jälkeen ei esimerkiksi muutella tavarakatetta tai tullien tasoja. Polkumyynti- tai tasoitustulli on voimassa päättymistarkastelun ajan.

Tulliväline. Komissio antoi 2.7.2019 täytäntöönpanoasetuksen ns. tullivälineestä, jonka mukaisesti polkumyynti- ja/tai tasoitustullit em. tilanteessa kannetaan. Asetusta sovelletaan 4.11.2019 alkaen.


Polkumyynti-, tasoitus- ja suojatullitiedotteet