Hyppää sisältöön

Tullens föreskrift om certifiering av deklarationer och handlingar som lämnas in elektroniskt

13.10.2020 16.28
Pressmeddelande

2/2020

Datum
13.10.2020

Rättsgrund
Tullagen (304/2016) 52 § och 107 §
Förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen, artikel 6.1, artikel 15.1 och artikel 158.2
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/2446 gällande unionstullkodexen, artikel 143

Giltighetstid
Fr.o.m. 15.10.2020 tills vidare. Genom denna föreskrift upphävs Tullens föreskrifter nr 7/2016 och 8/2016 av den 2 maj 2016.

Målgrupper
Deklaranter och deras ombud
Tullkontoren

1. Ingivande av deklaration

Deklaranten eller representanten som agerar som dennes ombud kan inge en tulldeklaration eller en annan deklaration i form av ett elektroniskt meddelande eller via de e-tjänster som Tullen erbjuder.

Att inge en deklaration i form av ett elektroniskt meddelande förutsätter tillstånd av Tullen och en deklaration i meddelandeform ska inges i den form som Tullen föreskrivit.

Deklaranten ska iaktta både de uppgiftskrav som ställs i Europeiska unionens lagstiftning och de nationella uppgiftskrav som publicerats av Tullen samt använda både de koder som föreskrivs i Europeiska unionens lagstiftning och de nationella koder som publicerats av Tullen.

2. Certifiering av deklaration

2.1 Tullens e-tjänster

När deklarationen lämnas in via Tullens e-tjänster använder Tullen den tjänst för identifiering som nämns i 3 § 1 mom. 4 punkten i lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (571/2016).

2.2 Meddelandedeklarering via operatör

Ett operatörföretag som godkänts av Tullen ska ha nödvändiga skyddstekniker för dataöverföring, och Tullens och operatörens gemensamma kund ska ha både tillstånd till Tullens meddelandedeklarering och ett avtal med operatören om förmedling av deklarationsuppgifterna.

Operatörföretaget ska säkerställa att den förbindelse som används uppfyller tillräckliga datasäkerhetskrav och att meddelandets avsändare och mottagare är korrekta.

Som identifierare för meddelandets avsändare och mottagare används OVT-koden enligt standarden ISO-6523 samt FO-nummer.

2.3 Direkt meddelandedeklarering

Vid direkt meddelandedeklarering med Tullen används ett servercertifikat som beviljas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och som kunden själv måste skaffa. Servercertifikatet ska uppfylla de krav som fastställts i användarvillkoren för direkt meddelandedeklarering.

Generaldirektör Hannu Mäkinen

Chefsjurist Arto Lillman

Föreskrift