Hyppää sisältöön

Tullin määräys sähköisesti annettavista ilmoituksista ja niiden varmentamisesta

13.10.2020 16.28
Tiedote

2/2020

Antopäivä
13.10.2020

Säädösperusta
Tullilaki (304/2016) 52 § ja 107 §
Asetus (EU) N:o 952/2013 unionin tullikoodeksista 6 artikla 1 kohta, 15 artikla 1 kohta ja 158 artikla 2 kohta
Unionin tullikoodeksin delegoitu asetus (EU) 2015/2446 143 artikla

Voimassaoloaika
15.10.2020 lukien toistaiseksi. Tällä määräyksellä kumotaan Tullin 2.5.2016 antamat määräykset nro 7/2016 ja 8/2016.

Kohderyhmät
Ilmoittajat ja näiden asiamiehet
Tullitoimipaikat

1. Ilmoituksen antaminen

Ilmoittaja tai hänen asiamiehenään toimiva edustaja voi antaa tulli- tai muun ilmoituksen sähköisenä sanomana tai Tullin tarjoamien nettipalveluiden kautta.

Ilmoituksen antaminen sähköisenä sanomana edellyttää Tullin lupaa, ja sanomamuotoinen ilmoitus on annettava Tullin määräämässä muodossa.

Ilmoittajan tulee noudattaa Euroopan unionin lainsäädännössä säädettyjen tietovaatimusten lisäksi Tullin julkaisemia kansallisia tietovaatimuksia sekä käyttää Euroopan unionin lainsäädännössä säädettyjen koodien lisäksi Tullin julkaisemia kansallisia koodeja.

2. Ilmoituksen varmentaminen

2.1 Nettiasiointi

Kun ilmoitus toimitetaan Tullille sen nettiasiointipalvelujen kautta, Tulli käyttää hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain (571/2016) 3 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettua tunnistuspalvelua.

2.2 Operaattorivälitteinen sanoma-asiointi

Tullin hyväksymällä operaattoriyrityksellä tulee olla tarvittavat tiedonsiirron suojaustekniikat ja Tullin ja operaattorin yhteisellä asiakkaalla on oltava sekä lupa Tullin sanoma-asiointiin että operaattorin kanssa sopimus ilmoitustietojen välittämisestä.

Operaattoriyrityksen on varmistettava, että käytettävä liikenneyhteys täyttää riittävät tieturvallisuusvaatimukset ja että sanoman lähettäjä ja vastaanottaja ovat oikeat.

Sanoman lähettäjän ja vastaanottajan tunnisteena käytetään ISO-6523 -standardin mukaista OVT-tunnusta sekä y-tunnusta.

2.3 Suora sanoma-asiointi

Suorassa sanoma-asioinnissa Tullin kanssa on käytettävä Digi- ja väestötietoviraston myöntämää palvelinvarmennetta, joka asiakkaan on itse hankittava. Palvelinvarmenteen tulee täyttää suoran sanoma-asioinnin käyttöehdoissa määritetyt vaatimukset.

Pääjohtaja Hannu Mäkinen

Päälakimies Arto Lillman

Määräykset